Regeringen kom med sin budgetproposition den 20 september. De håller hårt i kassan men kommer att satsa på de med lägst inkomster och som väntat blev det femte jobbskatteavdraget och fler sänkningar av skatten för pensionärer uppskjutet på framtiden. Arbetslinjen syns också men olika typer av satsningar och förstärkning av tillfälliga arbetsmarknads- och utbildningsplatser. Dessutom införs det omdiskuterade investeringssparkontot vid årsskiftet som efter påtryckningar har en lägre skatt än det första förslaget.

Barnfamiljer
Bostadsbidraget höjs genom att bidraget lämnas för lägre bostadskostnader än tidigare. Dessutom höjs bidraget för antal hemmavarande barn. Det skulle innebära en inkomsthöjning på 7000 – 11 000 kronor per år för en ensamstående förälder beroende på antal barn.

Unga utan barn
Bostadsbidraget höjs genom att en större del av bostadskostnaden blir bidragsgrundande. För en student med fullt studiemedel och en hyra på drygt 3 600 kronor kan det innebära 200 kronor mer per månad.

Sjukskrivna
Ersättningen höjs för dem som saknar en sjukgrundande inkomst, så kallade nollklassade i sjukförsäkringen. Det innebär att dem som tidigare haft tidsbegränsad förtidspension och som behöver förlänga den, får behålla en ungefärlig nivå på fortsatt ersättning.
Det finns även förslag på en vidare bedömning av tillämpningen av oskälighetskriteriet, vilket skapar större möjlighet för svårt sjuka att få fortsatt sjukpenning.
Dessutom utökas rehabiliteringen.

Ålderspensionärer
Pensionärer med låg pension får bostadstillägget höjt med 170 kronor per månad.

Arbetslösa
En stor del av utgifterna i budgeten läggs på satsningar för arbetsmarknaden under de kommande tre åren. Insatser för jobb, aktivitet, utbildning, praktik och för att göra anställningar billigare. Dessutom läggs resurser på att förbättra matchningen mellan arbetssökande och lediga platser. Arbetsförmedlingen ska få ökade resurser för att bättre kunna hjälpa och stötta arbetssökande.

Sänkt moms
Momsen på restaurang- och cateringtjänster (utom alkohol) föreslås sänkas från 25 till 12 procent. Förslaget förväntas öka sysselsättningen, minska de administrativa kostnaderna och sänka priserna inom restaurangbranschen. Syftet är främst att skapa jobb för unga och stimulera till företagande.

Investeringssparkonto
Förslaget innebär att aktier och fonder och andra finansiella instrument som optioner kan placeras på ett investeringssparkonto. Skatten på tillgångar på investeringssparkontot baseras på en förväntad genomsnittlig avkastning, precis som för kapital- och pensionsförsäkringar. Skatten beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Först lägger man ihop tillgångarnas värde vid fyra mättidpunkter under året med inbetalningar under året. Kapitalunderlaget utgör en fjärdedel av den summan. Därefter multipliceras underlaget med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Resultatet som kallas schablonintäkt, ska tas upp som en kapitalinkomst och beskattas med 30 procent.

Övrigt
Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med två år för elbilar, laddhybridbilar och gasbilar.

Förslag om höjning av beloppsgränsen för avdrag för resor från 9 000 kronor till 10 000 kronor.

Schablonavdraget vid andrahandsuthyrning av privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet höjs till 21 000 kronor per år.

Tobaksskatten höjs. Cigarettskatten höjs med cirka 8 procent, snusskatten med cirka 11 procent.

För att stimulera privatpersoners gåvor till ideella organisationer föreslås en skattereduktion på 25 procent. Maximal skattereduktion är 1 500 kronor per person och år, vilket motsvarar ett belopp på 6 000 kronor.

Investeringsfonder föreslås inte längre vara skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. I stället ska den som äger andelar i en svensk eller utländsk investeringsfond beskattas för en schablonintäkt, som uppgår till 0,4 procent av fondandelarnas värde vid årets ingång.