Elcertifikaten infördes som ett politiskt marknadsinstrument för att öka utbyggnadstakten av förnyelsebar elproduktion. Modellen fungerar så att den som producerar miljövänlig el (enligt definitionen) har rätt att sälja ett certifikat per producerad MWh (tusen kWh) el. Certifikaten bjuds sedan ut på marknaden antingen via elbörsen NordPool, via mäklare eller i direkt handel mellan två parter. Samtliga elkunder är med och betalar för elcertifikaten genom ett lagstadgat köptvång i form av ett påslag på elräkningen (har historiskt legat på ett par ören per kWh). För att öka stimulansen till förnyelsebar el höjs kvotplikten varje år. På senare år har en hög produktionstakt i kombination med en minskad elanvändning skapat ett överskott av elcertifikat med sjunkande priser på elcertifikat som resultat. Systemet med elcertifikat har därför fått kritik för bristande prognostisering med låg stimulans som följd. En uppjustering av både produktionsmål och kvoter gjordes senast 2016 för att öka stimulansen ytterligare.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB