Det finns ingen definition i ellagen eller de allmänna avtalsvillkoren av begreppet elområdesjustering. Det är i första hand en fråga som regleras i elhandelsföretagets avtalsvillkor. Konsumentverket har skrivit ett pm om Elhandelsföretagens avtalsvillkor för prisändringar hänförliga till ändrad kvotplikt, och Energimarknadsbyrån utgår från Konsumentverkets i deras vägledning även om det handlar om elområdesjustering. I överenskommelsen står bland annat att en prisjusteringsklausul ska synas tydligt. Det ska av namnet framgå vad ett avtal innebär och vid varje prisuppgift ska det anges att priset kan påverkas av prisjusteringsklausulen. I detta fall är konsumenten väl medveten om avtalets innebörd men undrar ändå om det finns någon övre gräns för hur mycket man kan bli debiterad.

Här får jag dessvärre meddela att frågan om villkor om elområdesjustering är skäliga har aldrig prövats i tillsyn av Konsumentverket. Jag känner inte heller till något beslut från Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se, eller dom från domstol som rör frågan om elområdesjustering. Mitt bästa råd är att göra en anmälan till Konsumentverket om oskäliga avtalsvillkor. Eftersom detta kan beröra många konsumenter kan man hoppas att Konsumentverket granskar avtalsvillkoren och om dessa är oskäliga.