Höstbudgeten 2020

Privatekonomi /
12 minuters läsning
Höstbudgeten 2020

Igår presenterades höstbudgeten. Mer pengar till låg och medelinkomsttagare, till pensionärerna, utökat rut och mycket annat. Här sammanfattar Sharon Lavie budgeten.

Skatt 

Skattereduktion för förvärvsinkomster – gäller från 1 januari 2020


En allmän skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster. Två förslag har presenterats:

 • Skattereduktionen på 1 700 kronor per år ges till personer med beskattningsbara förvärvsinkomster mellan 40 000 kronor per år och skiktgränsen för statlig inkomstskatt (för beskattningsåret 2020 är skiktgränsen 509 300 kronor vilket motsvarar 42 442 kr/mån).

eller

 • Skattereduktionen ges utan begränsning till skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Skattereduktionen och blir då istället 1 300 kr.

Kommentar: Den skattereduktion ger en skattelättnad till arbetstagare, pensionärer, men även för de som får föräldrapenning, sjuk-/aktivitetsersättning och A-kassa.


Rutavdraget utvidgas med nya tjänster och nytt belopp nästa år – Gäller från 1 januari 2021

 • Taket för rutavdraget höjs till 75 000 kronor per person och år från dagens 50 000 kronor. Dessutom inkluderas nya tjänster. 
   
 • Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
   
 • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Däremot omfattas inte inredningstjänster.
   
 • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.
   
 • Enklare tillsyn av en bostad, till exempel ett fritidshus.


BNP-indexeringen av bensin och diesel pausas fram till 2022

Energiskatten på bensin och diesel räknas endast upp med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI) under 2021 och 2022. 

Kommentar 1: Bensin och diesel beskattas med koldioxidskatt och energiskatt, som tas ut med ett fast belopp per liter. Sedan 1 januari 1995 har skattebeloppet räknats upp med den allmänna prisutvecklingen (KPI). Sedan 2017 görs även ett schabloniserat tillägg på 2 procent för BNP-tillväxten utöver KPI-omräkningen (vilket nu pausas). Men både 1 juli 2019 och 1 januari 2020 sänktes skattebeloppen för bensin och diesel motsvarade påslaget på indexeringen med 2 procentenheter.

Kommentar2 : Detta görs i samband med att kravet på att ännu mer biobränslen blandas in i bensin och diesel framöver i syfte att minska koldioxidutsläppen. Men för att inte bensinpriset ska dra iväg pausas den extra uppräkning som normalt görs av bensinskatten. 

Skatten på alkohol och tobak höjs från 2023
Skatterna på alkohol höjdes senast 2017 och skatten på tobak 2015 och ska nu höjas eftersom det allmänna prisläget har ökat, vilket har minskat skattens påverkan på priset. Hur mycket skatten ska ökas med framgår inte ännu.

Kommentar: Lagen om tobaksskatt innehåller sedan 2011 en bestämmelse som innebär att tobaksskatten varje år skall höjas automatiskt i takt med den allmänna prisutvecklingen, konsumentprisindex vilket också har skett. Denna höjning är därmed utöver den vanliga uppindexeringen.

Uppskovsräntan på vinsten vid bostadsförsäljning slopas från 1 januari 2021 och gäller både nya och befintliga uppskov. Man kommer dock inte kunna få tillbaka ränta som man redan har betalat.

Pension

Höjd pension och sänkt skatt stärker ekonomiska villkor för pensionärer –

 • Pensionerna höjs genom en ny förmån, ett så kallat inkomstpensionstillägg, samtidigt som skatten sänks ytterligare för personer över 65 år. Tillägget riktar sig till pensionärer med en inkomstgrundad ålderspension mellan 9 000 - 17 000 kronor. Som mest betalas 600 kronor per månad för pensionärer med allmän inkomstgrundad pension mellan 11 000 och 14 000 kronor per månad. Tjänstepension och garantipension räknas inte med. 55 procent av samtliga äldre än 65 år berörs av denna förmån där kvinnor i något högre grad är berättigade till denna än män. Tillägget är utformat så att det inte påverkar utbetalningen av andra pensionsförmåner såsom garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Inte heller avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, som till exempel hemtjänstavgiften ska påverkas av tillägget. Betalas ut från och med den 1 september 2021.
   
 • Dessutom föreslås en sista sänkning av skatten för pensionärer i syftet att helt eliminera skillnad i beskattning mellan pension och löneinkomst. Detta sker genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget. För en person över 65 år med en månadsinkomst på 21 000 kronor innebär förslaget en skattesänkning på drygt 800 kronor per år. Gäller från 1 januari 2021


Familj

Höjt underhållsstöd – Gäller från underhållsstöd som avser juli 2021 och framåt


För att stärka inkomsten för ensamstående föräldrar ska underhållsstödet höjas. Vilket särskilt ensamstående kvinnor med barn får nytta av. Dagens underhållsstöd täcker knappt hälften av normalkostnaden för barnet även efter att hänsyn har tagits till barnbidrag och studiebidrag. Detta gäller särskilt de äldre barnen inom underhållsstödssystemet. Genom att höja underhållsstödet når man hushåll där många barn med låg ekonomisk standard lever.

 • underhållsstödet ska höjas med 150 kronor per barn och månad för barn som är 15 år eller äldre
   
 • underhållsstödet ska höjas med 100 kronor per barn och månad för barn som är yngre än 15 år.

Därmed blir nivåerna för underhållsstödet:

 • 1 673 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 11 år
   
 • 1 823 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 11 år till och med månaden då barnet fyller 15 år
   
 • 2 223 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år.


Arbete

Tillfällig skattereduktion för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin – Gäller för 2021 och 2022


Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster med en tydlig låginkomsttagarprofil och kommer vara helt utfasad vid inkomster om högst 50 000 kronor i månaden. Skattereduktionens syfte är att både kompensera för ökade arbetskostnader men är även en konjunkturstimulans som i sin tur ska bidra till fler i arbete och fler arbetade timmar. Nedsättningen kommer göras engångsvis i samband med slutskatten för det året.

Kommentar: Exakt hur mycket skattereduktionen kommer bli för olika inkomster är ännu oklart, men de med låga inkomster kommer få en högre skattereduktion än de med högre inkomster. Har man en lön som överstiger 50 000 blir skattereduktionen noll kronor.

Justerad beräkning av bilförmån – Ej aviserat om exakt datum för detta ännu

Förslaget innebär att två delbelopp i beräkningsschablonen – det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet – ändras. Ändringen beror på att schablonen som används för att beräkna värdet av bilförmån inte speglar kostnaden av att ha en privatägd bil vilket innebär att schablonberäkningen för att de allra flesta bilmodeller klart understiger marknadsvärdet. I praktiken innebär det att man skattemässigt är gynnad av bilförmån i förhållande till kontant lön och att skattesystemet premierar fossildrivna bilar i förhållande till andra varor och tjänster. Den exakta utformningen av förslaget presenteras senare under hösten 2020.

Kommentar: Detta innebär med all säkerhet att det kommer bli mycket dyrare för arbetstagare att ha förmånsbil. Om det påverkar den enskildes privatekonomi eller om företagen får kompensera upp med högre löner återstår att se.

80 miljoner kronor i permanent satsning för att stärka kulturskapares villkor – Från och med 2021

Av de 80 miljoner kronorna ska 43 miljoner kronor gå till att förstärka stipendier och ersättningar som fördelas direkt till kulturskapare. Statens kulturråds anslag till fria grupper inom scenkonstområdet tillförs 16 miljoner kronor och fria aktörer inom bild- och formområdet tillförs 6 miljoner kronor inom ramen för satsningen. För att stärka kulturskapares möjligheter på arbetsmarknaden tillförs också centrumbildningarna 5 miljoner kronor och de så kallade scenkonstallianserna 10 miljoner kronor.

Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall – Gäller från 1 januari 2021 men retroaktivt från 31 mars 2021

Det ska vara skattefritt att motta en förmån av fri kost under förutsättning att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och att måltiden lämnas utan krav på motprestation. Förslaget ska undanta måltider som lämnas av allmänheten i syfte att visa anställda uppskattning och stöd från att förmånsbeskattas.

Småföretagare

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställda utvidgas tillfälligt – Gäller redan idag men förlängs att gälla även för anställningar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

Företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Nedsättningen innebär att det är bara ålderspensionsavgiften som ska betalas på den del av ersättningen som inte överstiger 25 000 kronor per månad.

Kommentar: Stödet har tidigare gällt upp till 12 månader, men från och med den 1 augusti 2019 är den möjliga tidsperioden 24 månader i följd. Nu förlängs period fram till sista december 2022. Detta kan underlätta för små företag, skapa jobb för enskilda som blivit arbetslösa till följd av Corona och stärka återstarten av ekonomin. 

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare – Gäller 2020

Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin sa nu kan få ersättning med 75 procent av omsättningstappet. Totalt kan man få som mest 120 000 kronor. En förutsättning är bl.a. att den enskilde näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år. Detta motsvarar omställningsstödet och är uppdelat i tre stödperioder där den enskilda näringsidkaren kan maximalt få stöd för stödperioderna mars – april med 48 000 kronor, maj med 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor.

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för;

 • mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019,
   
 • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019, och
   
 • juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.


Nedsatta arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar – Gäller 1 april 2021 till 31 mars 2023.

En tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar för att stärka ungas möjligheter på arbetsmarknaden och samtidigt underlätta för företag att behålla och nyanställa personal. Förslaget innebär en nedsättning med 11,66 procentenheter och en avgiftsnivå om sammantaget 19,76 procent, jämfört med normala 31,42 procent, för de avgifter som betalas på ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Nedsättningen föreslås gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad.

Kommentar:  Detta kan innebära bättre förutsättningar för unga att komma tillbaka in på arbetsmarknaden och få en bättre ekonomi.

Studier

Möjligheter till studiestöd högre upp i åldrarna- Gäller studier från och med 2022


Åldersgränserna för rätt till studiemedel och studiestartsstöd ska höjas för att förbättra möjligheterna till att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna samtidigt ska ändrade återbetalningsregler framarbetas.

Kommentar: Satsningen underlättar för människor att vidareutbilda sig eller ställa om till nya arbeten. Det aviseras också om nya återbetalningsregler som kommer minska statens utgifter. Om det innebär högre återbetalningsräntor eller på vilket annat sätt det kan påverka återbetalningsvillkoren återstå att se.

Miljö

Nytt avdrag för gröna investeringar - Börjar gälla den 1 januari 2021.


För att underlätta klimatomställningen införs ett avdrag för gröna investeringar som kan användas av privatpersoner som installerar grön teknik som till exempel solceller, energilagring och laddboxar. Avdraget ska fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt. Detta är en rejäl förenkling för den enskilde jämfört med den nuvarande modellen med sökbara stöd där den enskilde var beroende av hur mycket medel som fanns anslagna till investeringsstöd för solceller det året. Skattereduktionen blir 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon och som högst 50 000 kronor per person och år. Skattereduktionen gäller bara privatpersoner och ska ersätta de nuvarande stöden till privatpersoner för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. 

Bonus-Malus : Börjar gälla från 1 april 2021

 • Bonus: Det högsta bonusbeloppet, som ges till fordon som släpper ut noll gram koldioxid, kommer höjas från 60 000 kronor till 70 000 kronor. Samtidigt sänks koldioxidgränsen för bonus från 70 till 60 gram per kilometer. Fordon med utsläpp över noll kan som mest få 45 000 kronor i bonus och därefter minskar bonusen ned till 10 000 kronor för bilar med maximalt koldioxidutsläpp på 59 gram per kilometer. 
   
 • Malus: För bensin- och dieseldrivna lätta fordon höjs malus under de tre första åren till 107 kronor per gram koldioxidutsläpp utöver 90 gram och upp till och med 130 gram och 132 kronor per gram koldioxidutsläpp utöver 130 gram.


Premie för konvertering av bilar till biodrivmedel – Börjar gälla 2022

En konverteringspremie för bilar från fossil drift till biodrivmedel eller biogas ska införas från 2022. Stödet går till att konvertera bilar med konventionella motorer till drift med biodrivmedel eller biogas. Konverteringspremien ska bidra till att minska utsläppen från det befintliga bilbeståndet som finns idag. Att konvertera sin bil är ett relativt enkelt ingrepp och görs på verkstad med typgodkända konverteringssatser.


Sammanfattat av Sharon Lavie, Sparekonom Schibsted och expert i Compricers Expertpanel

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi - till din brevlåda - varje vecka.

Vi har mottagit din anmälan till vårt nyhetsbrev. Du kan såklart avanmälan dig när du vill.

De senaste artiklarna

Visa alla artiklar

Relaterade artiklar


Läs vidare


Nästa artikel

En seger för pensionsspararna: Hundratals miljoner till svenskarnas pensioner med fungerande flytträtt

4 minuters läsning

Varför är flytträtten för pensioner en så omstridd fråga? Därför att så mycket pengar står på spel. I den individuella tjänstepensionen, det vill säga utanför kollektivavtalen, finns så mycket som 520 miljarder kr...

Föregående artikel