Personuppgiftspolicy för Compricer

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Compricer, en tjänst som erbjuds på www.compricer.se och i relaterade mobila applikationer (”Tjänsten”) av Compricer AB, organisationsnummer 556655-5727 (“vi” eller “oss”). Vi är en del av Schibsted Media Group, www.schibsted.com.

Din integritet är viktig för oss. Denna personuppgiftspolicy beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Tjänsten, ändamålen med behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna personuppgiftspolicy noggrant innan du använder Tjänsten.

CENTRALA BEGREPP
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress men även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter.
Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, analysering, registrering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

UPPGIFTER SOM BEHANDLAS
Beroende på vilken tjänst du använder kan vi samla in följande personuppgifter:
(a) namn;
(b) adress;
(c) e-postadress;
(d) telefonnummer;
(e) IP-adress;
(f) personnummer;
(g) andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för Tjänsten.
När du använder Tjänsten kan viss information att inhämtas automatiskt, inklusive:
(a) information om din användning av Tjänsten; och
(b) teknisk data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till Hemsidan, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

Information från andra källor
Vi kan från tid till annan ta emot och behandla personuppgifter från andra källor som exempelvis; annonsnätverk, kunder, tillhandahållare av mätverktyg eller andra parter, som hjälper oss eller dem att förstå användaraktiviteten, dina preferenser eller för att förbättra och personifiera Tjänsten. Till exempel inhämtar vi när du ansöker om privatlån via oss kreditupplysningsinformation från UC om bland annat betalningsanmärkningar, skuldsaldo, folkbokföringsadress, fullständigt namn, score, deklarerad inkomst, civilstånd och fastighetsinnehav.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN
Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:
(a) för att tillhandahålla Tjänsten;
(b) för att säkerställa kundkännedom;
(c) för att personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten;
(d) för att skicka dig notifieringar och meddelanden via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms eller e-post) eller på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av våra produkter och tjänster;
(e) för att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkoren;
(f) för att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsten;
(g) för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten;
(h) för att förhindra användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren för Tjänsten och för att förebygga och utreda missbruk av Tjänsten; och
(i) för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

SAMTYCKE
Genom att acceptera villkoren för Tjänsten samtycker du till att:
a) behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med denna personuppgiftspolicy;
b) vi eller bolag inom Schibsted Media Group kan skicka direktmarknadsföring till dig, t.ex. via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms eller e-post) eller på annat sätt (du kan när som helst avsäga dig ytterligare erbjudanden).
c) att vi, till den av dig angivna mailadressen, har rätt att kontinuerligt skicka ut nyhetsbrev med information om nya tjänster eller erbjudanden från Compricer andra bolag i Schibsted Media Group samt våra samarbetspartners. Om du inte längre önskar ta emot sådant nyhetsbrev kan du när som helst avsluta denna tjänst genom att klicka på den därför avsedda länk som tillhandahålls i varje nyhetsbrev.
d) att vi kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Överföring av personuppgifterna inom Schibsted Media Group
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Schibsted Media Group i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål uppgifterna ifråga har insamlats för i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter kan dessutom lämnas ut till andra bolag inom Schibsted Media Group och bolag som ägs helt eller delvis, direkt eller indirekt, av Schibsted ASA som kan komma att självständigt behandla dina personuppgifter i syfte att personifiera och förbättra din användarupplevelse samt för information och marknadsföring avseende sådant bolags produkter och tjänster i enlighet med personuppgifts¬policyn som gäller för varje specifikt bolag. Detta innebär, som ett förtydligande, att du bland annat i marknadsföringssyfte kan komma att bli direkt kontaktad av andra bolag inom Schibsted Media Group. Uppgifterna kan dessutom komma att lämnas ut till våra samarbetspartners i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsten.

Överföring av personuppgifter till tredje man
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av Tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar person-uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att utföra betalningstransaktioner eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi kan komma att överföra delar av dina personuppgifter till tredje land, dvs. land utanför EU/EES. T.ex. kan personuppgifter lagras på servrar placerade i tredje land.

GALLRING AV PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

RÄTTELSE
Du har rätt att, enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl.

Du har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter som är felaktiga. För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.

LEGALA FÖRFRÅGNINGAR OCH FÖREBYGGANDE AV SKADA
Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (som till exempel husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka och förhindra kriminell aktivitet. Detta gör vi för att vi ska kunna skydda oss själva, dig och andra användare. Det kan innebära att lagringen sker som en del i en undersökning om vi tror att så krävs enligt tillämplig lag.
Information som vi erhåller om dig när du använder Tjänsten, kan användas och lagras under en längre tid än vad som krävs för övriga ändamål när informationen är föremål för legal förfrågan, skyldighet enligt lag, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policyer, eller annars för att förebygga skada.  

COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK
Vi samlar in information med hjälp av cookies och andra tekniker som känner igen dig som användare. För information om hur vi använder dessa tekniker och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår cookiepolicy.

SOCIALA PLUG-INS
När du använder Tjänsten kan du från tid till annan erbjudas att dela information från Tjänsten på sociala medier, som t.ex. Facebook, LinkedIn eller Twitter, via en implementerad social plug-in (som t.ex. en gillaknapp). Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din webbläsare att överföra följande data till det sociala mediet:
(a) datum och tid för ditt besök;
(b) Internet-adressen/URL för adressen som du för tillfället besöker;
(c) din IP-adress;
(d) vad du använt för webbläsare;
(e) vad du använt för operativsystem;
(f) ditt användarnamn om du är en registrerad användare av det sociala mediet och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn; och
(g) om du använder en plug-in, den information som du använt denna specifika plug-in för.

Vänligen notera att vi inte har något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av plug-ins. I fråga om sådan information hänvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare.

ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN
Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen här: https://www.compricer.se/page/personuppgiftspolicy. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

LAGVAL OCH TVISTELÖSNING
Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy och din användning av Tjänsten regleras av svensk lag. Tvist ska lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Compricer AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Tjänsten.
För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, vänligen kontakta oss på någon av följande adresser:
Compricer AB
Luntmakargatan 18
111 37 Stockholm
e-postadress: info@compricer.se

Har du frågor som rör behandling av dina personuppgifter kan du även kontakta Schibsted Media Groups personuppgiftsombud på personuppgiftsombud@schibsted.se.
Nyheter för din plånbok
Den långsiktige vinner stort när börsen svänger
Den långsiktige vinner stort när börsen svänger
Höjd pensionsålder = tusenlappar mer i pension
Höjd pensionsålder = tusenlappar mer i pension
Så byter du sparkonto och får högre ränta
Så byter du sparkonto och får högre ränta

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.

Jämförs just nu
Bilförsäkring
Helförsäkring, Volvo v40
  • Lägst årskostnad 16 089 kr
  • Högst årskostnad 16 089 kr
  • Att spara 0 kr

Jämför här

Senaste från Expertpanelen
2020-06-02

Fråga: Hur stort belopp täcker insättningsgarantin?

Läs mer här