I ett ömsesidigt drivet pensionsbolag delar spararna på både överskott och underskott. Hur fördelningen ska ske, hur mycket var och en ska få – eller betala – bestämmer bolaget. Försäkringstagarna betalar tillsammans för risker, underskott och kostnader för till administration och till exempel den reklam som bolaget gör.

I ett vinstutdelande företag är kundernas sparkapital individuellt och andra kunder är inte med och delar på avkastningen som uppstår i den egna försäkringen. I ett vinstutdelande bolag betalar inte kunden heller för underskott i någon annans försäkring. Det är bolaget som står för förluster i risk- och driftresultat, samt underskott om avkastningen inte når upp till den garanterade räntan. Avkastning utöver den garanterade räntan fördelas mellan försäkringstagaren och bolaget, vanligen så att kunden får 90-95 procent och bolaget 5-10 procent.

Katarina Wiberg
Pensionsexpert
SPP