Vid beräkningen av den årliga inkomst- respektive premiepensionen divideras individens pensionsbehållning respektive premiepensionskapital vid pensioneringstillfället med ett delningstal. Delningstalet är ett tal som speglar den beräknade återstående livslängden vid pensioneringstillfället med hänsyn tagen till den ränta som tillgodoräknas pensionen. Om premiepensionen tas ut i form av traditionell försäkring räknas det utbetalda beloppet om varje år. Det kan bli högre än det garanterade beloppet om den traditionella livförsäkringsrörelsen ger bättre resultat än vad som antagits vid beräkningen av det garanterade beloppet.

När det gäller inkomstpensionen läggs avlidna personers pensionsbehållningar till på de kvarlevande i samma åldersgrupp i form av arvsvinster. I premiepensionssystemet beräknas arvsvinster som en procentsats på det premiepensionskapital de kvarlevande har. När det gäller IPS fördelas ditt kapital på det antal månader du tar ut pengarna.

Anmäl dig till www.minpension.se så kan du göra egna prognoser på hur stor din pension kan beräknas bli. Men du är så ung ännu att det är svårt att göra bra prognoser. När du närmar dig pensionen blir prognoserna på din framtida pension mer och mer säkra.

Ann-Sofie Magnusson
Familjeekonom Ikano Bank