Den så kallade bromsen har släppt i pensionssystemet och visar på plus. Det är glädjande nyheter, men hur fungerar detta och är det nåt att bry sig om?

”- Följsamhetsindex, som påverkar inkomst- och tilläggspensionerna, sjunker med nära 3 procent med hänsyn tagen till det lägre balanstalet, dvs bromsen. För en pensionär som har inkomst- och tilläggspension på 15 000 kronor blir sänkningen 443 kronor per månad.”

Så lät det för några månader sedan. Vi hade haft ekonomisk nedgång och färre arbetade timmar som hade gjort att mindre pengar kom in i systemet. Balans är det när skulden, dvs. utlovade framtida pensionsutbetalningar är mindre värda än tillgångarna, dvs inbetalda avgifter till pensionssystemet och AP-fonderna (värdet motsvarar ca 10%). Nu blev skulden större än tillgångarna och obalans uppstod. Och det har påverkat oss negativt två år i rad.

Att man tar hänsyn till den här balansen betyder att man inte ska betala ut mer än systemet har råd att göra, eftersom det ska hålla under lång tid framöver. Så här var det inte med ATP-systemet. Då räckte inte avgifterna till utbetalningarna. Det som saknades togs från statens skattkista, vilket inte var hållbart för samhället i längden. Det nya pensionssystemet är däremot hållbart och självjusterande. Det betyder att framtida generationer inte ska belastas av obalanser hos tidigare generationer. Faktorer som färre antal yrkesaktiva i förhållande till antalet pensionärer, ökad livslängd och minskade födelsetal påverkar, men pensionssystemet kan sägas hantera detta och är alltså hållbart.

Om det nu blivit mer hållbart för kommande skattebetalare och samhället så har osäkerheten ökat för den enskilde individen. Händer saker som rubbar balansen eller pensionen blir lägre så får individen ta konsekvensen själv. Det kommer man att upptäcka i orange kuvertet ju närmare pensionen man kommer. Och frågor som att senarelägga pensionstiden, spara eller arbeta mer kan bli högst aktuella.

Att balanstalet varit på minus har påverkat yrkesverksamma genom att tidigare hopsamlat kapital har sänkts två år i rad. Men med nya avsättningar har det inte märkts. Ändå har pensionsprognosen påverkats. När nu balanstalet är på plus är det troligt att pensionerna och pensionskapitalet kommer att öka igen. Detta fastslås i augusti då 2012 års pensioner ska beräknas. Prognosen nu är att detta tal blir 1,0024, alltså +0,24%. AP-fondernas framtida avkastning fortsätter att påverka pensionen. Den gynnsamma utvecklingen på +10,2% från förra året gav ett positivt bidrag. En fortsatt bra ekonomi påverkar därför oss alla, pensionär som yrkesverksam. Nog finns anledning att bry sig och förstå vad som gäller så att man kan påverka det som går att påverka!

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank