Den här månaden lämnar jag ordet till min kollega Stina Billinger, Hållbarhetsstrateg på SPP.

”Det finns en vanligt förekommande uppfattning att konsumenten väljer miljömärkta och ansvarstagande produkter för att vara snälla, goda medborgare. För att de hjälper oss att sova gott om natten och ser bra ut i kundvagnen.

Samma tankesätt finns när det gäller ansvarsfulla investeringar och etiska fonder. Vi lägger en liten del av pensionen i en etisk fond och på så sätt stillar vi det dåliga samvetet.

Enligt uppslagsverket definieras etik som konsten att göra det goda och det rätta. I investeringsvärlden har dock etik blandats ihop med konsten att undvika det värsta. Den dominerande strategin är att välja bort bolag som producerar vapen, säljer spel eller kränker mänskliga rättigheter. Räcker det?

Världen förändras i snabb takt och vi måste förändras med den. Det gemensamma målet är en hållbar utveckling och långsiktigt god avkastning. Då räcker det inte att försöka vara god – man måste vara smart.

Näringslivet är idag exponerat för helt nya risker som många har sin grund i tillståndet för klimatet. Inom kort har vi sannolikt en global överenskommelse som sätter ett pris på utsläpp av koldioxid. Hur förändrar detta resultatet för ett energibolag? En av våra mest dyrbara naturtillgångar – vattnet – får också ett pris. Hur påverkar detta jordbruket och lönsamheten för livsmedelsproduktion?

I princip alla företag är på något sätt beroende av naturtillgångar och ekosystemets tjänster. Det faktum att två av tredjedelar av världens ekosystem är skadade innebär att näringslivet står inför stora risker. De ekonomiska konsekvenserna av ekosystemens kollaps undersöks i en studie från FN:s miljöprogram, den så kallade TEEB-studien (The Economics of Ecosystem and Biodiversity) och det är allvarlig läsning. Exempelvis kan nämnas att kollapsen av bisamhällena kostade amerikanska producenter 15 miljarder USD i utebliven pollinering bara år 2007. Samtidigt ser vi tecken på att näringslivet börjar vakna och inse riskerna. I en studie av PWC uppger 27 % av världens företagsledare att förlusten av biologisk mångfald är en risk för deras företags framtida tillväxt.

Vi ser också exempel på lagförslag och restriktioner som snabbt kan dra undan mattan för idag lönsam verksamhet. Nyligen kom ett förslag i EU om att svartlista bensin som kommer från okonventionell oljeutvinning. Detta skulle självklart påverka den omfattande oljesandsutvinningen i Alberta i Kanada.

Utmaningarna är stora – men i varje risk finns en affärsmöjlighet. De företag som startar omställningen redan idag och tar ledningen kommer att bli framtidens vinnare. Vi investerare behöver redskapen för att identifiera dem.

Några som redan lärt sig att identifiera dem är de medvetna konsumenterna. Bland nittiotalisterna, som kallas Generation E (e som i engagemang), fattar en tredjedel konsumtionsbeslut baserat på miljömedvetenhet och rättviseaspekter. Ytterligare en tredjedel överväger att göra det. För dessa handlar det inte om att undvika bovarna. Generation E bojkottar inte. Generation E väljer de bolag som gör rätt. Det handlar inte om att vara god – det handlar om att vara smart.

För ett pensionsbolag som SPP, med långa kundrelationer och investeringshorisonter på 20, 30, ibland 40 år, är vi beroende av att kunna identifiera dessa näringslivets framtida vinnare. Inte bara för att möta kraven från nya medvetna konsumenter. Det handlar lika mycket om att ha kunskap, insikt och redskap att fatta rätt investeringsbeslut för att säkerställa långsiktig god avkastning. Det räcker inte med att hantera riskerna – vi måste se möjligheterna i de globala utmaningarna.

Det räcker inte med att utesluta några bolag som producerar vapen eller kränker arbetsrätten. Vi ska investera för att driva förändringen. Det handlar inte om konsten att vara god. Det handlar om konsten att vara smart.

Stina Billinger
Hållbarhetsstrateg
SPP"