Hej Jan!

Lagregler och Försäkringsbolagens egna kontrollsystem tillsammans med Finansinspektionens tillsyn innebär att försäkringsbolag i princip inte ska kunna hamna i en konkurssituation. Skulle det trots detta vara aktuellt med en konkurs så finns det ett särskilt skydd i form av förmånsrätt som inte är beloppsbegränsat. Förmånsrätten omfattar de tillgångar som finns antecknade i ett så kallat skuldteckningsregister. Försäkringsgivaren är skyldig att se till att värdet av tillgångarna motsvarar de skyldigheter som finns enligt försäkringsavtalet. Förmånsrätten innebär att försäkringstagarnas fordringar har företräde jämfört med övriga borgenärer. Finansinspektionens tillsyn inkluderar även en löpande tillsyn över att försäkringsbolagen följer reglerna kring skuldteckningsregistret.

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension