Korta räntefonder innebär vanligtvis att placeringarna innehåller räntepapper med en löptid upp till ett år och att det är upp till den som hanterar fonden att välja löptid efter hur räntan förväntas utvecklas. Dvs om man tror att räntan ska stiga är det bra att ha så korta räntepapper som möjligt och vice versa. Det finns en risk att investeraren har valt fel, och det finns en ränterisk hur som helst. Men risken (och också den förväntade avkastningen) är betydligt lägre i en korträntefond än i exempelvis obligations- eller aktiefonder.

Schablonintäkt innebär just att man schablontaxeras istället för att taxeras för verklig inkomst. Om dina fonder stiger mycket kommer du å andra sidan också att bara betala schablonintäkten. Tanken är att schablonintäkten ungefär ska motsvara beskattningen i snitt över både ned- och uppgångar så att det går jämnt ut. Men det blir ingen inlåsningseffekt, dvs. man behöver inte dra sig för att sälja fonder för att slippa betala en hög kapitalvinstskatt.


Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank