Det som tjänas in för premiepension kan överföras till make/maka eller registrerad partner. Vid överföring minskas beloppet med 8%. Skälet till att beloppet minskas är att överföring är vanligast från man till kvinna, och att kvinnor förväntas leva längre än män. Därmed går systemet miste om de arvsvinster som hade uppkommit om det inte hade gjorts någon överföring. Eftersom det allmänna pensionssystemet tillämpar könsneutrala principer minskas beloppet med 8% oavsett om mottagaren är man eller kvinna. Om könsberoende principer hade använts så borde beloppet ha minskats med ett högre belopp om det var en kvinna som var mottagare, om mottagaren var en man borde beloppet istället ha räknats upp. Du kan läs mer om överföring av premiepension på pensionsmyndigheten.se

Anne Lydén
Pensionsexpert
KPA Pension