I grund och botten är kapitalförsäkringen en försäkring där tillgångarna ägs av ett försäkringsbolag medan tillgångar på ett ISK ägs av kontohavaren och administreras av ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag. I praktiken är dock likheterna mycket stora. Den största skillnaden är just möjligheten att ange förmånstagare på en kapitalförsäkring men inte på ett ISK. Men det finns några till: Det går att flytta ett ISK till ett annat kreditinstitut utan att du behöver sälja innehavet. Den möjligheten saknas för en kapitalförsäkring. Har du aktier och vill utnyttja möjligheten att rösta på bolagsstämman ska du välja ISK eftersom aktieinnehav i en kapitalförsäkring inte medför rösträtt. En annan skillnad är att ISK omfattas av insättningsgaranti och investerarskydd som ersätter eventuella förluster om finansinstitutet skulle gå i konkurs. Det skyddet saknas för kapitalförsäkringar. Dessutom; när du deklarerar kan du kvitta avkastningen på ett ISK mot förluster och utgifter i inkomstslaget kapital, vilket inte är möjligt med en kapitalförsäkring. Till sist är det en marginell skillnad på hur man räknar ut underlaget som ligger till grund för schablonbeskattningen. Men som sagt – i praktiken är skillnaderna inte så stora och båda är mycket bra alternativ för långsiktigt sparande.

Med vänliga hälsningar

Bodil Hallin
Familjeekonom, Ikano Bank