Under 2013 var Sverige för tredje året i rad en nettoexportör av el (sett över hela året). Det beror i huvudsak på en stabil produktion av både vattenkraft och kärnkraft men också den ökade mängden förnyelsebar el från exempelvis vindkraft.

På dags- och timnivå varierar export och import. Generellt sett exporterar vi el när det finns ett överskott och importerar när det råder underskott. Energilagring är dyrt och förekommer inte i särskilt stor utsträckning. Vad som avgör möjligheterna till export/import av el är överföringskapaciteten, dvs. de kablar som finns dragna mellan Sverige och närliggande länder. Med tanke på att Sverige har en stabil produktion av el och ofta överskott finns en ambition att bygga ut överföringskapaciteten. Exempelvis byggs just nu NordBalt som är en kabel som går mellan Sverige och Litauen som från 2016 kommer förbinda den nordiska och baltiska elmarknaden. På samma sätt planeras en kabel till Tyskland som skall stå färdig kring 2025. Så sammanfattningsvis, om vi kan bibehålla en stabil elproduktion samtidigt som vi fortsätter energieffektivisera Sverige kan vi räkna med fortsatt låga elpriser och en lönsam nettoexport av el.

Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ