Hej och tack för din fråga!

Ett försäkringsbolag ska ha tillgångar som täcker skulden till försäkringstagarna och ett buffertkapital. Finansinspektionen bevakar att försäkringsbolagens tillgångar är tillräckliga stora för att täcka skulden till försäkringstagarna och att de dessutom har ett buffertkapital. Om försäkringsbolaget inte har tillräckligt med buffertkapital ska Finansinspektionen ingripa.

Om ett försäkringsbolag inte kan betala ut de löften som de garanterat spararna så kan det gå i konkurs. Som försäkringstagare har man dock en särskild förmånsrätt, som ger dig förtur vid konkurser. Denna förmånsrätt till ett bolags tillgångar ska motsvara bolagets skuld till dig. Däremot finns det ingen garanti för att bolagets tillgångar vid konkurstillfället, kan täcka hela skulden till dig.

Hälsningar,

Maja