Svaret är att det beror på. Jag börjar med att utgå ifrån att du fortfarande uppfyller övriga kriterier för uppskov. Har du samtidigt som du betalade in vinstskatten 2018 även gjort en omprövning av tidigare deklarationer och i så fall från när? Om du inte begärde en omprövning av tidigare deklarationer, kan du nu be om en omprövning av deklarationen du gjorde 2018 och be om återförande av inbetald vinstskatt. Det gör du på Skatteverkets blankett SKV 6891 som du sedan skickar in till Skatteverket.

Om du samtidigt som du betalade in vinstskatten 2018 begärde omprövning av tidigare sex deklarationer (vilket du har rätt att göra) fick du samtidigt som du betalade in vinstskatten även tillbaka inbetalad ränta för uppskovet. Om du begärde omprövning för deklarationer från 2014 eller tidigare är det inte längre möjligt för dig att få tillbaka den inbetalda vinstskatten eftersom dessa deklarationer inte längre kan omprövas. Du kan endast ompröva de sex senaste deklarationerna vilket nu i slutet av 2021, innebär deklarationer för åren 2015-2020.