Hej, tack för din fråga. Dina pensioner som du vanligtvis får från lite olika håll räknas om varje år på lite olika sätt. De påverkas med andra ord lite olika av hur utvecklingen ser ut i Sverige. Här är en kort sammanställning av hur omräkningen går till:

Inkomstpensionen
Inkomstpensionen följer inkomstutvecklingen i Sverige och räknas om varje år med inkomstindex. Omräkningen sker med en metod som kallas följsamhetsindexering. Du kan läsa mer om metoden och balanseringen i pensionssystemet på Pensionsmyndighetens hemsida

Premiepensionen
Omräkningen av premiepensionen sker en gång per år och beror på värdeutvecklingen i ditt sparande. Har sparandet i den traditionella försäkringen eller dina fonder stigit i värde under året, så kommer du att få mer utbetalt i premiepension. Har värdet i stället sjunkit kommer din utbetalning att minska. Sveriges utveckling kan med andra ord påverka premiepensionen om du t ex sparar i fonder som tappar eller stiger i värde på grund av den.

Garantipension
Garantipensionen följer utvecklingen i samhället och räknas om med förändringen av prisbasbeloppet. För 2022 betyder det att din garantipension ökar med 1,5 procent.

Tjänstepension
Tjänstepensioner räknas om på lite olika sätt beroende på hur avtalen ser ut. Har du premiebestämd tjänstepension är det likt i fallet med premiepension värdeutvecklingen i sparandet, i fondförsäkring eller traditionell försäkring, som avgör hur stor utbetalningen blir. Men pensionen påverkas också av din förväntade avkastning och livslängd.

Har du förmånsbestämd tjänstepension gäller lite andra regler. Då kan din rätt till utbetalning bland annat hänga ihop med lönen du haft och hur länge du har arbetat i ett avtal. Ibland är det konsumentprisindex som styr uppräkningen för pensionen. I vissa avtal kan det också vara så att det är avkastningen på sparandet som avgör om pensionsbeloppet kommer räknas upp eller inte.

Vill du veta mer om hur din pension kan påverkas av t ex högre inflation har jag skrivit lite mer om det här