Hej, tack för en bra fråga. Många funderar på hur den stigande inflationen påverkar pensionen. Pensionerna räknas om varje år men på lite olika sätt, och påverkas därför lite olika av inflationen.

Så räknas den allmänna pensionen om

Den allmänna pensionen är den delen av din pension som kommer från staten. Den består av flera delar som garantipension, inkomstpension och premiepension. Du kan också få äldreförsörjningsstöd, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg till den allmänna pensionen. Har du garantipension kommer att räknas om med konsumentprisindex. Den kommer med andra ord följa prisutvecklingen. Höjningen 2022 med 1,5 procent motsvarar prisbasbeloppets förändring.

Inkomstpensionen, som för många utgör den största delen av den allmänna pensionen, räknas inte om på samma sätt som garantipensionen utan styrs av följsamhetsindex – ett index som bland annat påverkas av inkomstutvecklingen i samhället. Här är det fastställt att inkomstpensionen och tilläggspensionen höjs med 2,5 procent 2022.
Även premiepensionen, dina PPM-pengar, räknas om en gång per år, men denna del påverkas inte av något index. I stället är det värdeutvecklingen för fonderna som avgör hur stor skillnaden i plånboken blir.

Det här gäller för tjänstepensionen

Tjänstepensionen är den delen av pensionen som kommer från arbetsgivaren. Ungefär 9 av 10 anställda i Sverige har pension från sin arbetsgivare – och när det kommer till tjänstepensioner så räknas de upp på lite olika sätt.

Om du har en förmånsbestämd tjänstepension innebär det att du är garanterad en viss procent av slutlönen när du går i pension. Förmånsbestämda pensioner kan i vissa fall räknas upp. Det brukar i så fall ske med konsumentprisindex. Om priserna stiger med 1 procent så kan alltså din förmånsbestämda pension, i fall den räknas upp, följa med och öka med 1 procent.

I premiebestämda tjänstepensioner (där din arbetsgivare betalar in en premie varje månad som sätts in i en fondförsäkring eller i en traditionell försäkring) är det däremot utvecklingen av själva sparandet och hur mycket din arbetsgivare betalat in till din pension, som blir avgörande för hur stora dina utbetalningar blir. Pensionen påverkas också av en del andra saker som till exempel din förväntade livslängd.

Inflationen kan påverka det egna sparandet

Har du ett eget pensionssparande med exponering mot aktiemarknaden, till exempel om du sparar i ett ISK eller i en kapitalförsäkring, riskerar det att påverkas negativt av en ökad inflation. Det beror bland annat på att högre räntor kan leda till en stigande osäkerhet på marknaden. Inflationen kan också ge negativa effekter för företag eftersom prisuppgångarna (som innebär att det ekonomiska värdet för varor och tjänster förändras) kan medföra prisökningar i alla led. Men det finns företag och branscher som klarar stigande räntor och priser bättre än andra.