39 procent har aldrig förhandlat sin bolåneränta

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
23 minuters läsning
39 procent har aldrig förhandlat sin bolåneränta

Vi frågade 1224 svenskar om deras bolån under maj månad 2021; Hur stora lån de har, vilken ränta de har, om de har förhandlat om rabatt, om de har en personlig “bankman”, om de någonsin bytt bank och andra intressanta frågor.

Sammanfattning
 

Innehåll:
 

1. Hur stort är bolånet på din bostad?

2. Har du bundit ditt bolån?


3. Vet du vad du har för ränta idag?
 

4. Vad har du för ränta idag?
 

5. Har du någon gång förhandlat om rabatt på ditt bolån?
 

6. Hur länge sedan förhandlade du om din bolåneränta?
 

7. Anser du att du är bra eller skulle vara bra på att förhandla med din bank?
 

8. Hur länge har du haft bolån hos din bank?
 

9. Hur var upplevelsen att bli bolånekund hos din bank?
 

10. Har du samma bank som dina föräldrar hade innan du flyttade hemifrån?
 

11. I vilken situation känns det mest naturligt för dig att byta bank?
 

12. Tror du att du kan få lägre ränta på ditt bolån om du byter bank idag?
 

13. Har du någon gång bytt bank? Här menar vi rent generellt och inte endast gällande ditt bolån?
 

14. Vad är anledningen till att du inte har bytt bank?
 

15. Hur jobbigt upplever du att det skulle vara att byta bank för att få lägre ränta på ditt bolån där 10 är väldigt jobbigt och 0 väldigt enkelt?
 

16. Hur mycket skulle du behöva spara per år på längre bolåneränta för att bli motiverad att byta till en annan bank?
 

17. Har du en personlig bankman?
 

18. Hur stort förtroende har du för din befintliga bank där 10 betyder fullt förtroende och 0 i inget förtroende?

 

Om undersökningen

Den totala utlåningen till bostäder uppgick till 4 569 miljarder kronor i juni 2020 enligt Bankföreningens rapport Bolånemarknaden 2020. Under det fjärde kvartalet 2020 spenderade hushållen i genomsnitt lite mindre än 24 procent av sina disponibla inkomster på boende. 

Vi frågade 1224 svenskar om deras bolån under maj månad 2021; Hur stora lån de har, vilken ränta de har, om de har förhandlat om rabatt, om de har en personlig “bankman”, om de någonsin bytt bank och andra intressanta frågor.

 

Sammanfattning

⇨ Respondenterna i vår undersökning uppgav att deras bolån uppgick till, i genomsnitt, 1 534 000 kronor och var som högst i den yngsta åldersgruppen.

⇨ I vår undersökning svarade 71 procent att de har ett bundet eller delvis bundet bolån. Det var vanligast att ha hela lånet bundet i den yngre åldersgruppen och om man hade sitt bolån hos Hypoteket.

⇨ 78 procent av de tillfrågade svarade att de visste vilken ränta de har idag. Fler män än kvinnor uppgav att de visste vilken ränta de har idag och bäst koll uppgav de sig ha i den yngre åldersgruppen.

⇨ Genomsnittlig ränta för respondenterna i vår undersökning uppgavs ligga på 1,54 procent. Av de tillfrågade så uppgav de med bolån hos en Nischaktör att de hade lägst ränta och de med bolån hos en Storbank hade högst ränta, i genomsnitt. Ju större lån desto lägre ränta.

⇨ En majoritet (61 %) svarade att de någon gång har förhandlat om sin ränta och de som har förhandlat uppgav att de i genomsnitt har en lägre ränta än de som inte har förhandlat. 39 procent uppgav att de aldrig har förhandlat.

⇨ 39 procent av de som förhandlat någon gång uppgav att det var mindre än ett år sedan som de förhandlade om sin ränta. Dessa uppgav även att de hade lägst ränta i genomsnitt.

⇨ De som uppgav att de var jättedåliga på att förhandla med banken var också de som svarade att de hade högst ränta på sitt bolån, i genomsnitt. Yngre och män ansåg sig i högre grad vara bra på att förhandla med sin bank än äldre och kvinnor.

⇨ En majoritet (58 %) i vår undersökning svarade att de har haft sitt bolån hos sin bank i mer än 5 år. 17 procent uppgav att de har haft sitt bolån hos sin nuvarande bank i mindre än 2 år.

⇨ En majoritet av respondenterna i vår undersökning svarade att de var ganska eller mycket nöjda med att bli bolånekund hos sin bank. Högst nöjdhet fick Hypoteket följt av SBAB.

⇨ Av alla tillfrågade svarade 28 procent att de har samma bank som sina föräldrar och det är i vår undersökning vanligast bland de yngre och de som har sitt bolån hos Swedbank.

⇨ Våra respondenter svarade att situationen när det är mest naturligt för dem att byta bank är för att få bättre ränta på bolånet.

⇨ En majoritet av de tillfrågade trodde att de kan sänka sin ränta genom att byta bank. Mest positiva uppgav sig männen vara, de i den yngre åldersgruppen och de som har sitt bolån hos en storbank.

⇨ En majoritet uppgav att de har bytt bank - och dessa svarade också att de har en lägre ränta på sitt bolån, i genomsnitt.

⇨ Den vanligaste anledningen till att man inte har bytt bank uppgav respondenterna var att man är nöjd med sin befintliga bank.

⇨ En knapp majoritet (51 %) svarade att de tycker att det är jobbigt att byta bank. 

⇨ Nästan hälften av de tillfrågade svarade att de har en personlig bankman. Vanligast med en personlig bankman uppgav de som hade Nordea som bolånebank och ju längre man uppgav att man haft sin bank desto större andel svarade att de hade en personlig bankman.

⇨ 20 procent av respondenterna svarade att de har fullt förtroende för sin befintliga bank. 1 procent svarade att de har inget förtroende för sin bank.
 

1. Hur stort är bolånet på din bostad? 

⇨ Snittlånet i vår undersökning låg på 1 534 000 kronor och var som högst i den yngsta åldersgruppen.

Snittlånet i vår undersökning låg på 1 534 000 kronor enligt respondenternas svar. Storleken på lånen var i stort sett lika mellan män och kvinnor men skiljde sig när det kom till ålder på respondenterna. Snittlånet låg som högst, på 1 854 000 kronor, i den yngre åldersgruppen (25-35 år), följt av 1 720 000 kronor i åldersgruppen 36-55 år och 1 135 000 kr för åldersgruppen 56-65. Näst lägst lånestorlek hade åldersgruppen 66-75 år med 947 000 kr Lägst lån på 889 00 kronor uppgav respondenterna i den äldsta åldersgruppen (75 år och äldre) sig ha.

 

 

2. Har du bundit ditt bolån?

⇨ I vår undersökning svarade 71 procent att de har ett bundet eller delvis bundet bolån. Det var vanligast att ha hela lånet bundet i den yngre åldersgruppen och om man hade sitt bolån hos Hypoteket.

 • Ja, allt:  40 %

 • Ja, delar: ​​ 31 %

 • Nej, 3 mån rörligt:  29 %.

Kvinnor har till större del både rörlig och bunden ränta

Fler män än kvinnor uppgav att de har bundna lån (43 % resp. 38 %) och rörliga bolån (31 % resp. 27 %) samtidigt som kvinnorna i vår undersökning uppgav till en högre grad än männen att de har både rörlig och bunden ränta (delat) på sitt bolån (34,5 % resp. 26 %).

Enligt svaren i undersökningen var det vanligast att binda sitt bolån i åldersgruppen 66-75 år (49 %) följt av åldersgruppen 23-55 år (44 %). I åldersgruppen, 36-55 år, uppgav 36 procent att de bundit sitt bolån vilket var den åldersgrupp som hade lägsta andelen bundet lån i undersökningen.

Vanligast med bundet lån hos Hypoteket

Av de tillfrågades svar var det vanligast att ha ett bundet lån hos Hypoteket. Att ha rörlig ränta var det vanligaste svaret bland de tillfrågade som hade Skandia och SBAB som bank.

Hos storbankerna har man uppdelat bolån med både rörlig och bunden ränta

Av respondenternas svar i undersökningen var det vanligast med bundet lån hos Nischaktörer, vanligast med rörlig lån hos Övriga banker och vanligast med både rörligt och bundet lån hos Storbanker.

 

3. Vet du vad du har för ränta idag?

⇨ 78 procent av de tillfrågade svarade att de vet vilken ränta de har idag. Fler män än kvinnor uppgav att de vet vilken ränta de har idag och bäst koll uppgav de i den yngre åldersgruppen.

På frågan om man vet vilken ränta man har idag svarade 78 procent av de tillfrågade att de vet vilken ränta de har på sitt bolån och 22 procent svarade att de inte vet. Fler män (86 %) än kvinnor (71 %) i undersökningen svarade ja på frågan.

De yngre har bäst koll på sin ränta

Bäst koll på sin ränta uppgav de i åldrarna 25-35 år sig ha där 88 % svarade att de vet sin ränta. Sämst koll på sin ränta uppgav de i åldrarna 75 år och äldre sig ha där 68 % svarade att de vet sin ränta.

De med bolån hos Nischaktör har bäst koll på sin ränta

Bäst koll på sin ränta uppgav respondenterna som hade sitt bolån hos en Nischaktör (95 %) följt av Övriga banker (82 %). Av respondenterna med sitt bolån hos en Storbank svarade 76 procent att de vet vilken ränta de har idag.

 

Storbanker: Handelsbanken, SEB, Swedbank och Nordea.

Nischaktörer: Hypoteket, Landshypotek, Stabelo, Nordnet och Avanza.

Övriga banker: Danske Bank, Länsförsäkringar, SBAB, ICA Banken och Skandia.

 

4. Vad har du för ränta idag?

⇨ Genomsnittlig ränta för respondenterna i vår undersökning uppgavs ligga på 1,54 procent. Av de tillfrågade så uppgav de med bolån hos en Nischaktör att de hade lägst ränta och de med bolån hos en Storbank högst ränta, i genomsnitt. Ju större lån desto lägre ränta.

Den genomsnittliga räntan uppgavs ligga på 1,54 % bland våra respondenter. I april 2021 låg bankernas snittränta (dvs den ränta nya kunder fick under månaden) på 1,39 %. Respondenterna i vår undersökning uppgav alltså sig ha något högre ränta, i genomsnitt, än nya bankkunder.

12 procent av de tillfrågade svarade att de har en ränta på över 2 procent och 3 procent svarade att de har en ränta på 1 procent eller lägre.

Genomsnittsräntan var relativt lika mellan kvinnor och män i undersökningen där männen uppgav att deras ränta låg på 1,53 procent och kvinnorna på 1,55 procent. Detsamma gäller ålder där de i åldersgruppen 36-55 år uppgav att de hade lägst ränta, 1,52 %, jämfört med 1,54 % för de i åldersgruppen 25-35 år och 1,56 % för de i åldersgruppen 55-65 och 66-75 år. För 75-åringar eller äldre låg snitträntan på 1,54 %.

Högst ränta hos Swedbank

Swedbank var den bank där de tillfrågade uppgav att de har högst ränta (1,61 %) följt av Nordea (1,59 %) och Handelsbanken (1,56 %).

Bank

Genomsnittlig ränta

 

Swedbank

1,61 %

 

Nordea

1,59 %

 

Hypoteket

1,57%

 

Handelsbanken

1,56 %

 

Länsförsäkringar

1,53 %

 

SEB

1,52 %

 

SBAB

1,42 %

 

Danske Bank

1,31 %

 

Ica banken

1.25

 

Avanza

1,25 %

< 10 svarande

Skandia

1,21 %

 

Landshypotek

1,20 %

< 10 svarande

Stabelo

1,19 %

< 10 svarande

Nordnet

1 %

< 10 svarande

 

Högst ränta hos storbanken

När vi delar upp bankerna i tre grupper kan vi se att de tillfrågade som hade sitt bolån hos en Storbank uppgav att de hade högst ränta i genomsnitt och de som hade sitt bolån hos en nischaktör uppgav att de hade lägst ränta i genomsnitt.

 

Bank

Genomsnittlig ränta

Storbanker

1,58 %

Övriga banker

1,43 %

Nischaktörer

1,35 %

 

Storbanker: Handelsbanken, SEB, Swedbank och Nordea.

Nischaktörer: Hypoteket, Landshypotek, Stabelo, Nordnet och Avanza.

Övriga banker: Danske Bank, Länsförsäkringar, SBAB, ICA Banken och Skandia.

 

Ju större lån de tillfrågade svarade att de har desto lägre ränta uppgav de att de betalar.

 

5. Har du någon gång förhandlat om rabatt på ditt bolån?

⇨ En majoritet svarade att de någon gång har förhandlat om sin ränta och de som har förhandlat uppgav att de i genomsnitt har en lägre ränta än de som inte har förhandlat.

Av de tillfrågade i undersökningen svarade 61 procent att de någon gång har förhandlat om rabatt på sitt bolån och 39 procent svarade att de aldrig har förhandlat.

Män förhandlar mer än kvinnor

Fler män än kvinnor uppgav att de någon gång har förhandlat om rabatt på sitt bolån (66 % resp. 57 %). I åldersgruppen 36-55 år var det vanligast att svara att man har förhandlat (67 %) följt av åldersgruppen 66-75 år (65 %). Därefter kom åldersgruppen 56-65 år där 59% förhandlat. I den yngsta åldersgruppen (25-35 år) uppgav 52 procent att de någon gång har förhandlat om rabatten på sitt bolån.

De som förhandlar får lägre ränta

De som svarade att de någon gång har förhandlat om rabatt på sitt bolån uppgav också att de har en lägre ränta, i genomsnitt, än de som uppgav att de inte har förhandlat (1,45 % resp. 1,68 %). Skillnaden i räntekostnad mellan de som har förhandlat och de som inte har förhandlat blir 2 300 kronor per år per miljon de har i lån.
 

6. Hur länge sedan förhandlade du om din bolåneränta?
 

⇨ 39 procent av de tillfrågade uppgav att det var mindre än ett år sedan som de förhandlade om sin ränta. Dessa uppgav även att de hade lägst ränta i genomsnitt.

 • Mindre än 1 år sedan:  39 %

 • Mellan 1-2 år sedan: 34 %

 • Mellan 2-3 år sedan: 15 %

 • Mer än 3 år sedan:  12 %

De som uppgav att de inte har förhandlat om sin ränta svarade även att de har högst ränta i genomsnitt. De som uppgav att de förhandlat mindre än 1 år sedan uppgav att de har lägst ränta i genomsnitt.

Hur länge sedan förhandlade du om din bolåneränta?

Genomsnittlig ränta

Ej förhandlat:

1,68 %

Mindre än 1 år sedan:

1,39 %

Mellan 1-2 år sedan:

1,48 %

Mellan 2-3 år sedan:

1,54 %

Mer än 3 år sedan:

1,56 %

 


7. Anser du att du är bra eller skulle vara bra på att förhandla med din bank?
 

⇨ De som uppgav att de var jättedåliga på att förhandla med banken var också de som svarade att de hade högst ränta på sitt bolån, i genomsnitt. Yngre och män ansåg sig i högre grad vara bra på att förhandla med sin bank än äldre och kvinnor.

 • Jättebra:  10 %

 • Ganska bra:  33 %

 • Varken bra eller dålig:  36 %

 • Ganska dålig:  14 %

 • Jättedålig:  6 %

Män har bättre självförtroende runt förhandling

Fler män än kvinnor uppgav att de skulle vara jättebra eller ganska bra på att förhandla med sin bank (46 % resp. 41 %).

Yngre har bättre självförtroende runt förhandling
 

I den yngre åldersgruppen svarade 47 procent att de skulle vara jättebra eller ganska bra på att förhandla med sin bank. I åldersgruppen 36-55 år svarade 42 procent att de skulle vara jättebra eller ganska bra. I den äldsta åldersgruppen (75 år eller äldre) var siffran 52,9 procent.


Bra på att förhandla = lägre ränta

De som svarade att de var jättedåliga på att förhandla med banken är också de som uppgav att de har högst ränta (1,78 %). De som uppgav att de var ganska bra hade lägst ränta (1,45 %) följt av de som uppgav att de var jättebra (1,47 %). De som ansåg sig vara varken bra eller dåliga hade en ränta på 1,53 procent.

 

 

8. Hur länge har du haft bolån hos din bank?
 

⇨ En majoritet (59 %) i vår undersökning svarade att de haft sitt bolån hos sin bank i mer än 5 år. 16 procent uppgav att de haft sitt bolån hos sin nuvarande bank i mindre än 2 år.

 • Mindre än 1 år: 7,6 %

 • Mellan 1-2 år:  7,9 %

 • Mellan 2-3 år: 11,7 %

 • Mellan 3-5 år: 14,0 %

 • Mer än 5 år: 58,7 %

 

Vilken bank eller bolåneinstitut har du ditt bolån med?

Missnöjda

Den var OK

Nöjda

 

Stabelo

   

100 %

< 10 svarande

Nordnet

   

100 %

< 10 svarande

Landshypotek

   

100 %

< 10 svarande

Hypoteket

 

12 %

88 %

 

SBAB

2 %

16 %

83 %

 

Danske Bank

7 %

13 %

80 %

 

Länsförsäkringar

3 %

18 %

79 %

 

Skandia

8 %

13 %

79 %

 

Avanza

 

25 %

75 %

< 10 svarande

Handelsbanken

2 %

26 %

72 %

 

SEB

3 %

27 %

70 %

 

Swedbank

2 %

33 %

64 %

 

Nordea

5 %

31 %

64 %

 

Annan Bank

14 %

23 %

63 %

 

ICA Banken

 

67 %

33 %

< 10 svarande

 

9. Hur var upplevelsen att bli bolånekund hos din bank?

⇨ En majoritet av respondenterna svarade att de var ganska eller mycket nöjda med att bli bolånekund hos sin bank. Högst nöjdhet fick Hypoteket följt av SBAB.

 • Den var mycket bra: 41 %

 • Den var ganska bra: 29 %

 • Den var OK: 25 %

 • Den var inte bra: 2 %

 • Den var inte alls bra: 1 %

 • Kommer inte ihåg: 2 %

 

10. Har du samma bank som dina föräldrar hade innan du flyttade hemifrån?

⇨ Av alla tillfrågade svarade 31 procent att de har samma bank som sina föräldrar och det är i vår undersökning vanligast bland de yngre och de som har sitt bolån hos Swedbank.

 • Samma bank:  31 %

 • Inte samma bank:  69 % (måste varit fel i orginaltabellen).

Något fler kvinnor än män svarade ja på denna fråga (33 % resp 29 %) och de yngre svarade att de till större grad har samma bank som sina föräldrar.

Uppdelat i åldersgrupper:

 • 25-35 år:  49 %

 • 36-55 år:  31 %

 • 56-65 år:  20 %

 • 66-75 år:  11 %

 • 75+ år:       9 %

55 procent av alla respondenter som uppgav att de har sitt bolån hos Swedbank svarade att de har samma bank som sina föräldrar.

 

11. I vilken situation känns det mest naturligt för dig att byta bank?
 

⇨ Våra respondenter svarade att situationen när det är mest naturligt för dem att byta bank är för att få bättre ränta på bolånet, följt av när de köper ett nytt boende.

 • Bättre ränta på bolånet:  48 %

 • Köper nytt boende:  27 %

 • Ska ta ett nytt lån:  9 %

 • Ändrad relationsstatus:  7 %

 • Vill utöka mitt bolån: 5%
   

12. Tror du att du kan få lägre ränta på ditt bolån om du byter bank idag?


⇨ En majoritet av de tillfrågade svarade att de tror att de kan sänka sin ränta genom att byta bank. Mest positiva uppgav sig männen vara, de i den yngre åldersgruppen och de som har sitt bolån hos en Storbank.

På denna fråga uppgav 53 procent av respondenterna att de tror att de kan få en lägre ränta på sitt bolån. 47 procent av de tillfrågade svarade att de inte tror att de kan få en lägre ränta om de byter bank. I undersökningen var det fler män än kvinnor som uppgav att de tror att de kan få en lägre ränta på sitt bolån (59 % resp 47 %). 

 

Uppdelat i åldersgrupper:

 • 25-35 år:  63,5 %

 • 36-55 år:  58 %

 • 56-65 år:  45 %

 • 66-75 år:  31 %

 • 75+ år:     30 %

De som i vår undersökning uppgav att de hade sitt bolån hos en Storbank, uppgav också att de tror, i högre grad än de som är har sitt bolån hos en av de Övriga banker, att de kan sänka sin ränta genom att byta bank.

 

 

 

Storbanker: Handelsbanken, SEB, Swedbank och Nordea.

Nischaktörer: Hypoteket, Landshypotek, Stabelo, Nordnet och Avanza.

Övriga banker: Danske Bank, Länsförsäkringar, SBAB, ICA Banken och Skandia.
 

Bland de som uppgav att de hade en ränta under 1,5 procent svarade 50 procent att de tror att de kan få en lägre ränta på sitt bolån genom att byta bank. Bland de med en ränta mellan 1,5 - 2 procent uppgav 63 procent av de tillfrågade att de tror att de kan få en lägre ränta via bankbyte. För de med en ränta över 2 procent svarade 60 procent att de tror att de kan sänka sin ränta genom att byta bank.

 

13. Har du någon gång bytt bank? Här menar vi rent generellt och inte endast gällande ditt bolån?
 

⇨ En majoritet uppgav att de har bytt bank - och dessa svarade också att de har en lägre ränta på sitt bolån, i genomsnitt.
 

Av de tillfrågade i undersökningen svarade 61 procent att de någon gång bytt bank och 39 procent att de aldrig bytt bank. Fler män än kvinnor uppgav att de har bytt bank (66 % resp 56 %).
 

De som hade bytt bank hade lägre ränta

De som uppgav att de hade bytt bank, svarade att de hade en ränta på 1,5 procent i genomsnitt. De som uppgav att de inte hade bytt bank svarade att de hade en ränta på 1,59 procent i genomsnitt.
 

Andel som bytt bank uppdelat i bankgrupper:

 • Storbanker:  56 %

 • Övriga banker:  75 %

 • Nischaktörer: 66 %

 • Övriga:  52 %

Genomsnittlig ränta för de som bytt bank uppdelat i bankgrupper:

 • Storbanker: 1,58 %

 • Övriga banker:  1,39 %

 • Nischaktörer: 1,27 %

 • Övriga:  1,62

Storbanker: Handelsbanken, SEB, Swedbank och Nordea.

Nischaktörer: Hypoteket, Landshypotek, Stabelo, Nordnet och Avanza.

Övriga banker: Danske Bank, Länsförsäkringar, SBAB, ICA Banken och Skandia.

 

14. Vad är anledningen till att du inte har bytt bank?
 

⇨ Den vanligaste anledningen till att man inte har bytt bank uppgav respondenterna var att man är nöjd med sin befintliga bank.
 

På frågan om varför man inte har bytt bank svarade de tillfrågade följande: 

 • Orkar inte:  22 %

 • Vet inte hur man gör:  8 %

 • Nöjd med min befintliga bank:  60 %

 • Jag tjänar inget på det ekonomiskt:  17 %

“Nöjd med sin befintliga bank” - flest yngre.

67 procent av de tillfrågade i den yngre åldersgruppen (25-35 år) uppgav att anledningen till att de inte bytt bank är att de är “nöjd med min befintliga bank”. I åldersgruppen 36-55 år uppgav 55 procent den anledningen. 

“Orkar inte” - flest i åldern 36-55 år

Anledningen “orkar inte” hade flest svar i åldersgruppen 36-55 år och var minst vanlig svar bland de i åldersgruppen 66-75 år.

“Jag tjänar ingenting på det ekonomiskt” - flest i den äldre åldersgruppen

I åldersgruppen 56-65 år svarade 19 procent “Jag tjänar ingenting på det ekonomiskt” som anledning till att de inte bytt bank. I åldersgruppen 66-57 år var det 29 procent som uppgav denna anledning. I åldersgruppen 25-35 år var siffran 10 procent.

 

15. Hur jobbigt upplever du att det skulle vara att byta bank för att få lägre ränta på ditt bolån där 10 är väldigt jobbigt och 0 väldigt enkelt?
 

⇨ En majoritet (51 %) svarade 6-10 på denna fråga dvs tycker att det är jobbigt att byta bank. 

 • 0:  9 %

 • 1: 4 %

 • 2: 5 %

 • 3: 9 %

 • 4: 5 %

 • 5:  17 %

 • 6: 12 %

 • 7: 16 %

 • 8: 11 %

 • 9: 4 %

 • 10: 8 %

 

16. Hur mycket skulle du behöva spara per år på längre bolåneränta för att bli motiverad att byta till en annan bank?
 

⇨ Det vanligaste svaret på frågan hur mycket man skulle behöva spara per år för att bli motiverad att byta till annan bank var 4 000 - 6 000 kronor. Ju större lån respondenterna uppgav att de hade desto mer svarade de att de behövde spara för att byta bank.

 • 0 - 2 000 kr:  14 %

 • 2 000 - 4 000 kr:  19 %

 • 4 000 - 6 000 kr:  23 %

 • 6 000 - 8 000 kr: 14 %

 • 8 000 - 10 000 kr: 13 %

 • 10 000 -12 000 kr:  8 %

 • Mer än 12 000 kr:  8 %

Storlek på lån och potentiell besparing

Respondenterna som uppgav att de hade ett stort lån uppgav också att de skulle behöva spara mer för att bli motiverad till att byta bank.

 

Inkomst och potentiell besparing
 

21 procent av respondenterna som uppgav sitt hushålls sammanlagda inkomst vara mellan 100 000 - 300 000 kronor svarade att de måste kunna spara över 6 000 kronor per år för att vara motiverade att byta bank. För de med en inkomst för hushållet på mer än 700 000 kronor uppgav 48 procent att de måste spara över 6 000 kronor per år för att vara motiverade att byta bank.

 

Hushållet inkomst

Andel som vill spara > 6 000 kronor

100 000 - 300 000 kr:

21 %

300 001 - 500 000 kr:

36 %

500 001 - 700 000 kr:

41 %

Över 700 000 kr

48%

 

 

 

17. Har du en personlig bankman?

⇨ Hälften av de tillfrågade svarade att de har en personlig bankman. Vanligast med en personlig bankman uppgav de som hade Nordea som bolånebank och ju längre man uppgav att man haft sin bank desto större andel svarade att de hade en personlig bankman.

 • 50,2 %  ja

 • 49,8 %  nej

Fler kvinnor än män svarade att de hade en personlig bankman (52,5 % resp 47,6 %). 

De som uppgav att de hade en personlig bankman uppgav att deras ränta låg på 1,52 procent i genomsnitt. Det är något lägre än vad de som svarade att de inte har någon personlig bankman uppgav att de hade i ränta - 1,55 procent. 

Ju längre respondenterna uppgav att de haft sitt bolån hos sin bank, desto vanligare var det att de svarade att de har en personlig bankman.

Vanligare med personlig bankman om man också har samma bank som sina föräldrar

De som uppgav att de har samma bank som sina föräldrar svarade också ja på frågan om de har en personlig bankman till en högre grad än de som inte har samma bank som sina föräldrar (55 % resp 48 %).

Vanligast med personlig bankman hos storbankerna

Av de som uppgav att de har sitt bolån hos en Storbank svarade 59 procent att de har en personlig bankman. Bland gruppen Övriga banker svarade 33 procent att de har en personlig bankman. Bland Nischaktörerna svarade 14 % att de har en personlig bankman. Vanligast i undersökningen var att ha en personlig bankman om man har sitt bolån hos Nordea (85 %), följt av Danske Bank (71 %) och Handelsbanken (63 %). 

Storbanker: Handelsbanken, SEB, Swedbank och Nordea.

Nischaktörer: Hypoteket, Landshypotek, Stabelo, Nordnet och Avanza.

Övriga banker: Danske Bank, Länsförsäkringar, SBAB, ICA Banken och Skandia.

 

18. Hur stort förtroende har du för din befintliga bank där 10 betyder fullt förtroende och 0 i inget förtroende?

⇨ 20 procent av respondenterna svarade att de har fullt förtroende för sin befintliga bank. 1 procent svarade att de har inget förtroende för sin bank.

0 - Inget förtroende

1 %

1

1 %

2

1 %

3

2 %

4

4 %

5

10 %

6

9 %

7

17 %

8

22 %

9

11 %

10

20 %

 

Förtroende uppdelat på bankerna:​

 

Nordnet

9

< 10 svarande

Länsförsäkringar

7,8

 

ICA Banken

7,7

< 10 svarande

Avanza

7,6

< 10 svarande

SBAB

7,5

 

Handelsbanken

7,5

 

SEB

7,5

 

Skandia

7,3

 

Swedbank

7,3

 

Landshypotek

7,2

< 10 svarande

Annan bank

7,2

 

Stabelo

7,1

< 10 svarande

Nordea

6,9

 

Danske Bank

6,6

 

Hypoteket

6,4

 

 

De som uppgav att de har en personlig bankman uppgav att deras förtroende för sin bank låg något högre än för de som uppgav att de inte har en personlig bankman.

 

Om undersökningen

 

Undersökningen är gjord av Cint på uppdrag av Compricer under maj månad 2021. Resultaten baseras på en onlinepanel med 1224 respondenter från ett nationellt representativt urval bland män och kvinnor i åldern 25-80 år.

 

Storbanker: Handelsbanken, SEB, Swedbank och Nordea.

Nischaktörer: Hypoteket, Landshypotek, Stabelo, Nordnet och Avanza.

Övriga banker: Danske Bank, Länsförsäkringar, SBAB, ICA Banken och Skandia.

 

Ingen respondent uppgav att de har sitt bolån i Ålandsbanken varpå banken inte återfinns i undersökningen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

christina.sahlberg@compricer.se

070-6522883

 

 

 

 

 

 

 

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och två år senare debuterade hon som författare med boken “Fixa din privatekonomi” på Bokförlaget Polaris. 2021 gav hon ut böckerna “Egen ekonomi” och "Ekonomikalendern" på samma förlag. År 2022 blev hon nominerad till Årets Sparprofil.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Vi har mottagit din anmälan till vårt nyhetsbrev. Du kan såklart avanmälan dig när du vill.

De senaste artiklarna

Visa alla artiklar

Relaterade artiklar


Läs vidare


Nästa artikel

Bolån för unga

2 minuters läsning

Bolånetaket Bolånetaket innebär att du får låna max 85 procent av köpesumman, dvs det du betalar för din bostad. Resterande 15 procent, den så kallade kontantinsatsen, måste du finansiera med egna pengar. Exempel: Köper du en läge...

Föregående artikel
Adress

Postadress:
Compricer AB
Västra Järnvägsgatan 21
111 64 Stockholm

Organisationsnummer:
556655-5727
Kundtjänst

Få personlig rådgivning av våra handläggare, helt kostnadsfritt!

Telefonnummer: 08 - 5000 2000
E-post: info@compricer.se

Öppettider: 08:00 - 18:00 (vardagar)
Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Vi hjälper varje dag tusentals konsumenter att spara pengar genom att jämföra och byta leverantör inom exempelvis försäkringar, el och lån. Tjänsten är helt kostnadsfri för dig och vi hjälper även till via telefon om du önskar. Vi är registrerade som försäkringsdistributör hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Du kan känna dig trygg med att använda våra tjänster.
Compricer har blivit utsedd till en av Sveriges 100 bästa sajter för åttonde gången (IDG)
Utsedd till en av Sveriges 100 bästa sajter för åttonde gången (IDG)