Pensionsordlista

Ordlista för pension

(från Ordlista för Ålderspension från Konsumenternas Försäkringsbyrå)

 

Allmän pension

synonym: Lagstadgad pension

Den som bor eller har arbetat i Sverige har enligt lag rätt till allmän

pension. Allmän pension omfattar ålders-, förtids- och efterlevandepension

och administreras av försäkringskassan och Riksförsäkringsverket.

Premiepensionsmyndigheten sköter en del av den nya

 

Allmänna pensionen

synonym: Allmän pensionsavgift

Allmän pensionsavgift dras från din inkomst tillsammans med

skatten. Den allmänna pensionsavgiften år 2001 är 7 procent av

inkomster upp till ett tak som motsvarar en månadslön på ca 25 300

kronor.

 

Arvsvinst

synonym: Riskintäkt

Om det finns pengar kvar på en pension eller en kapitalförsäkring

när den försäkrade dör, och det inte finns något återbetalningsskydd

eller annat efterlevandeskydd, fördelas pengarna till andra som har

samma sorts försäkring. Dessa pengar kommer att redovisas som

arvsvinst på värdebeskedet för dem som får ta del av pengarna.

 

ATP-systemet

synonym: det gamla pensionssystemet

ATP-systemet kallas det allmänna pensionssystem som gällt sedan

1960 och som fortfarande helt eller delvis gäller för personer födda före

1954. ATP-systemet består av folkpension och ATP.

 

Avgiftsbestämd pension

Synonym: Avgiftsbaserad pension

Avgiftsbestämd pension är en pension där avgiften är bestämd till ett

visst belopp eller till en viss procent av lönen. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket pengar som har betalats in eller bokförts och hur mycket ränta det har blivit på pengarna . det vill säga hur stort pensionskapitalet är när pensionen ska börja betalas ut. Inkomstpension

och premiepension är exempel på avgiftsbestämda pensioner.

Jämför med förmånsbestämd pension där man i förväg bestämmer hur

stor pensionen ska bli.

 

Avgångspension

Avgångspension kan betalas till en anställd som slutar sitt arbete

innan han eller hon egentligen skulle pensioneras. Avgångspension

erbjuds ibland till äldre medarbetare på en arbetsplats om det är för

många anställda och arbetsgivaren vill att några ska sluta.

 

Avtalspension

Synonym: kollektivavtalad tjänstepension

De flesta som har varit anställda får förutom den allmänna pensionen,

även avtalspension när de pensioneras. Det är pension som arbetsgivaren

betalat för de anställdas räkning. Avtalspension har kommit

till genom kollektivavtal mellan arbetsgivaren och facket.

Avtalspensionen är en pension som man får utöver den allmänna

pensionen.

Exempel:

ITP för privatanställda tjänstemän

Avtalspension SAF - LO för privatanställda arbetare

PA-91 för statligt anställda

PFA 98 för anställda i kommuner och landsting

 

Barnår

I den nya allmänna pensionen får en av föräldrarna tillgodoräkna sig

pensionsrätt för barnår så länge något barn är under fyra år. Detta

gäller oberoende av om föräldern yrkesarbetat eller ej.

 

Delningstal

Ett delningstal används i den nya allmänna pensionen för att räkna ut

hur stor den årliga pensionen kommer att bli. Delningstalet beräknas

när en person går i pension och bygger i huvudsak på den genomsnittliga

återstående livslängden för personer med samma ålder.

Driftskostnader

På värdebesked anges det belopp som har dragits från den enskilde

individens försäkring för att täcka försäkringsbolagets kostnader för

administration och försäljning. Detta kallas driftskostnader.

 

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd innebär att det finns ett skydd för anhöriga i form

av pengar som betalas ut när den försäkrade dör.

 

Fond

En fond består av olika slags aktier eller räntebärande värdepapper.

Om man sätter in pengar i en fond, innebär det att man köper andelar i

fonden (fondandelar). Tillsammans med de andra fondspararna blir

man ägare av hela fonden. En förvaltare sköter fonden. När fondens

värde stiger eller sjunker förändras även fondandelarnas värde.

 

Fondandelar, se Fond

 

Fonderat system

Ett fonderat system är ett pensionssystem där de premier du betalar

in placeras i till exempel fonder, aktier eller obligationer. Premiepensionen,

privata pensionsförsäkringar och många tjänstepensioner

är fonderade system. Motsatsen till fonderade system är fördelningssystem.

Fonderat system hette tidigare premiereservsystem.

 

Fondförsäkring

Synonym: Unit linked-försäkring

I en fondförsäkring får den som sparar själv bestämma hur pengarna

ska placeras genom att välja en eller flera fonder. Som fondsparare tar

man själv risken för hur det går med pengarna i framtiden. I en fondf

örsäkring finns inget garanterat försäkringsbelopp så som det finns

vid traditionell försäkring.

Fondförvaltningsavgift

Fondförvaltningsavgiften uttrycks i procent av fondens värde, och

visar hur mycket fondbolagen tar ut för att täcka sina kostnader för

förvaltning, försäljning, marknadsföring, administration med mera.

 

Fondförvaltningskostnad

Fondförvaltningskostnaden uttrycks i kronor och redovisas på ditt

årsbesked från fondförvaltaren. Det är det belopp som du föregående

år betalade till den fondförvaltare som sköter den fond du sparar i.

 

Fribrev

Fribrev är till exempel en pensionsförsäkring, som det inte längre

betalas in pengar till, trots att den försäkrade ännu inte har nått

pensionsåldern. Om du är anställd och arbetsgivaren har betalat

premierna för en tjänstepension för din räkning och du slutar på den

arbetsplatsen upphör premieinbetalningarna. Pensionsförsäkringen

läggs då i fribrev tills du går i pension och pengarna börjar betalas ut.

 

Fördelningssystem

Fördelningssystem innebär att pensionsavgifter från de yrkesarbetandes

inkomster ett år används för att under samma år betala ut

pensioner till dem som redan är pensionärer.

Exempel: Inkomstpensionen.

 

förhöjt prisbasbelopp, se prisbasbelopp

 

Förmånsbestämd pension

Synonym: Förmånsbaserad pension

Förmånsbestämd pension kallas det när man på förhand bestämmer

hur stor pensionen ska bli. Man kan till exempel bestämma att den ska

vara en viss procent av den lön man har när man slutar arbeta eller av

en medelinkomst under ett antal år. Man skiljer på förmånsbestämd

och premiebestämd pension.Exempel på förmånsbestämda pensioner är tilläggspensionen i den allmänna pensionen och vissa avtalspensioner till exempel ITP och

PA91.

 

Förmånstagare

En förmånstagare är den person som försäkringstagaren i en pensionseller

kapitalförsäkring med ett återbetalningsskydd eller annat efterlevandeskydd

bestämmer ska få pengarna om den försäkrade dör.

Exempel: Som förmånstagare i en pensionsförsäkring kan man sätta in

make, registrerad partner eller sambo, före detta make, registrerad

partner eller sambo, egna barn, barn till din nuvarande eller före detta

partner eller sambo.

I en kapitalförsäkring är reglerna friare och man kan sätta in i stort

sett vem man vill som förmånstagare, även juridiska personer. En

juridisk person är inte en person utan kan vara ett bolag, en förening,

en stiftelse eller liknande.

 

Försäkrad

En försäkrad är den person på vars liv eller hälsa försäkringen gäller,

det vill säga den person vars ålder, hälsa eller dödsfall är bestämmande

för hur och när försäkringsersättning ska betalas ut.

Exempel: Om du tar en privat pensionsförsäkring, är du både försäkringstagare

och försäkrad. Om arbetsgivaren betalar tjänstepension för dig är arbetsgivaren vanligtvis försäkringstagare, medan du är försäkrad.

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är den du har ett försäkringsavtal med.

Exempel: Det kan vara ett försäkringsbolag eller en försäkringsf

örening. I den allmänna pensionen är Riksförsäkringsverket och

Premiepensionsmyndigheten försäkringsgivare.

 

Försäkringstagare

Försäkringstagare är den som tecknat en försäkring.

 

Förvaltningskostnad

I den nya allmänna pensionen dras en förvaltningskostnad varje år

från pensionsbehållningen för att täcka kostnader för administration

av inkomstpension och tilläggspension.

Garanterad ränta

När man sparar i en traditionell försäkring (pensions- eller kapitalförs

äkring) får man en garanterad ränta. Den ligger för närvarande ofta

på ca 3 procent, men den faktiska räntan (återbäringsräntan) är nästan

alltid betydligt högre.

 

Garanterat försäkringsbelopp

Synonym: Garanterat belopp

Det belopp som försäkringsgivaren lovar att betala ut om man har en

traditionell pensions- eller kapitalförsäkring. Detta belopp motsvarar i

huvudsak de inbetalade premierna plus garanterad ränta.

 

Garantipension

Garantipensionen är en del av den nya allmänna pensionen. Den som

inte har haft någon inkomst eller en låg inkomst kan få garantipension.

Man kan få garantipension från det att man har fyllt 65 år. Man

måste ha bott i Sverige i minst 40 år för att få full garantipension. Om

man har bott här kortare tid, får man lägre garantipension. Personer

som är födda 1937 eller tidigare får garantipension enligt särskilda

regler (övergångsvis garantipension).

 

Garantiregeln

Garantiregeln gäller den nya allmänna pensionen. Den garanterar att

ingen som är född 1938 till och med 1953 kommer att få lägre pension

än vad de har tjänat in i ATP-systemet till och med 1994.

 

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet fastställs av regeringen och följer inkomstutvecklingen

i landet år från år. Inkomstbasbeloppet används för att

räkna ut den övre gränsen för den pensionsgrundande inkomsten (7,5

inkomstbasbelopp). År 2001 är inkomstbasbeloppet 37 700 kronor.

 

Inkomstgrundad ålderspension

Inkomstgrundad ålderspension är en del av den nya allmänna pensionen.

Den beräknas efter hur stor inkomst man har haft under sitt

yrkesverksamma liv. Man kan även få pension för till exempel barnår

eller militärtjänstgöring.

Exempel på inkomstgrundad ålderspension är inkomstpension,

premiepension och tilläggspension.

 

Inkomstpension

Inkomstpension är en del av den nya allmänna pensionen. Av

pensionsunderlaget betalas 16 % in till inkomstpensionen. För

personer födda 1938-1953 gäller lägre procentsatser.

 

IPS

IPS (individuellt pensionssparande) är en form av privat pensionssparande

i en bank eller i ett fondbolag. Du väljer om dina pengar ska

placeras i aktier, obligationer, fonder eller på ett bankkonto. IPS är

ingen försäkring. De pengar du placerar i IPS får du dra av i din deklaration.

När pengarna betalas ut, måste du betala inkomstskatt på dem.

Man får börja ta ut privata pensionspengar från 55 års ålder. Om du

dör, betalas pengarna från pensionskontot till förmånstagare. Om det

inte finns några förmånstagare, betalas pengarna ut till dödsboet.

 

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är en form av livförsäkring. Du får inte dra av det

du betalar in till en kapitalförsäkring i deklarationen. Men å andra

sidan betalar du ingen inkomstskatt på de pengar som betalas ut från

en kapitalförsäkring.

 

Kollektiv konsolideringsnivå

Den kollektiva konsolideringsnivån är ett mått på hur mycket pengar

ett försäkringsbolag har jämfört med hur mycket det har lovat att

betala ut till sina försäkringstagare. Försäkringsbolaget måste alltid

ha en viss buffert, extra pengar, för att klara av dåliga tider. Den

kollektiva konsolideringen har bara betydelse för dig som har en

traditionell försäkring.

Exempel: Om den kollektiva konsolideringsnivån är över 100 har

bolaget mer pengar än det har lovat betala ut till försäkringstagarna.

 

Kollektivavtalad tjänstepension, se avtalspension

 

Livförsäkring

Försäkring där utbetalningen beror på den försäkrades ålder, hälsa

eller dödsfall. Livförsäkring delas in i pensionsförsäkring och

kapitalförsäkring. Premien för pensionsförsäkringen är avdragsgill i

deklarationen och utbetalade belopp inkomstbeskattas. Premien för

en kapitalförsäkring är inte avdragsgill men utbetalade belopp är fria

från inkomstskatt.

 

Livränta

Livränta är ofta samma sak som pension. Den betalas ut regelbundet

så länge man lever eller under en viss avtalad tid. Inom vissa

avtalspensioner används ordet livränta istället för fribrev.

 

Medförsäkrad

Den eller de personer, förutom den försäkrade, på vars ålder, hälsa

eller dödsfall utbetalningen från en försäkring beror. Det finns även

en annan betydelse av ordet medförsäkrad. Vid gruppförsäkring

brukar den försäkrades familjemedlemmar få teckna egna försäkringar,

de kallas då också för medförsäkrade.

 

Mellangeneration

Till mellangenerationen räknas personer födda åren 1938 - 1953. De

kommer att få pension både enligt den nya allmänna pensionen och

det gamla ATP-systemet. Hur mycket man får från vardera systemet

beror på vilket år man är född.

 

Pension

Pension är pengar som ersätter inkomst och som regelbundet betalas

ut från till exempel försäkringskassa, försäkringsbolag eller arbetsgivare.

Man kan ha rätt till pension för att man har uppnått en viss ålder, så

kallad ålderspension. När man är långvarigt sjuk kan man få sjukpension

eller förtidspension. När någon anhörig har avlidit kan man få

efterlevandepension.

 

Pensionsavgift, se allmän pensionsavgift

 

Pensionsbehållning

Pensionsbehållning är värdet av den pension eller de pensionsrätter

du har tjänat in.

 

Pensionsförsäkring

För en privat pensionsförsäkring betalar du en premie som du inom

vissa ramar kan dra av i deklarationen. När pengarna så småningom

betalas ut, betalar du inkomstskatt. Du får ta ut pengar från en

pensionsförsäkring först när du har fyllt 55 år och pengarna ska

vanligtvis betalas ut under minst fem år.

 

Pensionsgrundande belopp

För militärtjänstgöring, studier, de år du har barn som är yngre än fyra

år eller för den tid du har förtidspension kan du få pensionsgrundande

belopp. Det betyder att man lägger till ett belopp till din inkomst

för att få fram pensionsunderlaget, dvs den summa som bestämmer

hur hög pension du kommer att få.

 

Pensionsgrundande inkomst

För den nya allmänna pensionen gäller att din pensionsgrundande

inkomst är lika med din inkomst efter avdrag för den allmänna

pensionsavgiften. Den pensionsgrundande inkomsten får högst vara

7,5 inkomstbasbelopp (282 700 kronor år 2001).

I andra pensionssystem, som till exempel avtalspensioner, används

orden pensionsgrundande lön och pensionsmedförande lön. För

dessa pensionssystem gäller andra regler och man får oftast pension

även på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp.

 

Pensionsgrundande tjänstetid

Synonym: Pensionsgrundande tid

Pensionsgrundande tjänstetid är den anställningstid som ger rätt till

pension. Förekommer främst i förmånsbestämda avtalspensioner.

Pensionsrätt

Pensionsrätt förekommer i den nya allmänna pensionen och används

för att räkna ut hur mycket pension du kommer att få. Det är ett

belopp som försäkringskassan varje år räknar ut genom att ta en viss

procentsats av pensionsunderlaget för detta år. Detta läggs därefter

till dina tidigare intjänande pensionsrätter.

Exempel: Pensionsrätten för inkomstpension är 16% av pensionsunderlaget

och för premiepensionen 2,5 % av pensionsunderlaget.

 

Pensionstillägg

Pensionstillägg finns bara inom vissa avtalspensioner. Efter det att

du har börjat få pension, räknas pensionsbeloppet upp för att täcka

prisökningarna i samhället. Denna höjning av pensionsbeloppet

kallas pensionstillägg.

 

Pensionsunderlag

I den nya allmänna pensionen är pensionsunderlaget den pensionsgrundande

inkomsten plus pensionsgrundande belopp, det vill säga

den summa man får räkna in för barnår, den tid du har gjort militärtj

änstgöring, studerat eller varit förtidspensionerad. Pensionsunderlaget

kan vara högst 7,5 inkomstbasbelopp (282 700 kronor år 2001).

 

Pensionsålder

Pensionsålder är den ålder då man enligt avtal kan börja ta ut pension.

Pensionsåldern är olika i olika pensionssystem.

Tidigare var pensionsåldern för allmän pension 65 år. I den nya

allmänna pensionen kan man börja ta ut pension från 61 års ålder.

Garantipensionen kan tidigast betalas ut från 65 år. Lägsta möjliga

pensionsålder för tjänstepension och privat pension är 55 år.

 

Premie

Premie är det belopp man betalar för en försäkring.

Premiebefrielseförsäkring

Synonym: Premieskydd

Vid pensions- eller kapitalförsäkring ingår ofta en tilläggsförsäkring

som innebär att försäkringsbolaget tar över betalningen av premien

om den försäkrade inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall.

Man måste ha varit sjukskriven en viss tid för att få premiebefrielse.

I Avtalspension SAF-LO gäller premiebefrielseförsäkringen

även vid föräldraledighet med föräldrapenning.

 

Premiebestämd pension

Synonym: Premiebaserad pension

Vid premiebestämd pension bestäms premien till en viss procent av

lönen eller till ett visst belopp. Hur stor pension som betalas ut när

man går i pension, bestäms av hur mycket pengar som har betalats in

och om pengarna har ökat i värde under spartiden.

Exempel på premiebestämd pension är premiepensionen i den nya

allmänna pensionen, flera avtalspensioner som Avtalspension SAFLO,

en del av PFA98, ITPK och Kåpan i det statliga pensionsavtalet.

Man skiljer på premiebestämd och förmånsbestämd pension.

 

Premiepension

Premiepensionen är den del av den nya allmänna pensionen där man

själv kan placera pensionspengarna i fonder.

För personer födda 1954 eller senare betalas 2,5 % av pensionsunderlaget

in till premiepensionen. För personer födda 1938 till och

med 1953 gäller lägre procentsatser. De som är födda 1937 och

tidigare omfattas inte alls av premiepensionen.

Hur mycket premiepension du får när du går i pension, beror på

kursutvecklingen i de fonder som du har valt att placera dina premiepensionspengar

i.

 

Premiereservsystem, se fonderat system

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i landet år från år och fastst

älls av regeringen. Prisbasbeloppet används när man räknar ut olika

slags ersättningar. Man säger till exempel att en ersättning är två

prisbasbelopp istället för att säga exakt hur många kronor det är.

Ersättningen ändras automatiskt då prisbasbeloppet ändras. (Prisbasbeloppet

år 2001 är 36 900 kronor)

Ibland använder man ett högre prisbasbelopp (förhöjt prisbasbelopp)

som år 2001 är 37 700 kronor). Det förhöjda prisbasbeloppet används

bland annat för att räkna ut ATP-poäng.

 

Privat pension

En privat pension är en pension som du sparar till själv hos ett

försäkringsbolag, en bank eller en fondförvaltare.

Exempel: Pensionsförsäkring, kapitalförsäkring eller IPS.

 

Riskintäkt, se arvsvinst

 

Riskkostnad

Om man har en pensions- eller kapitalförsäkring med sparande kan

man ofta teckna till exempel en premiebefrielseförsäkring eller ett

efterlevandeskydd. Kostnaden för detta kallas riskkostnad.

 

Tilläggspension

Tilläggspension är den del av pensionen som betalas ut utöver folkpension

i ATP-systemet. Det behövs 30 år med ATP-poäng för att få full tilläggspension. Då

räknas ålderspension ut efter de ATP-poäng du har tjänat in under

dina 15 bästa år. Om man har mindre än 15 år med ATP-poäng, räknar man ut genomsnittet

för de år man har fått ATP-poäng. I den nya allmänna pensionen talar man också om tilläggspension och menar då dels tilläggspensionen såsom den beräknades i ATPsystemet

och dels den ersättning som betalas ut istället för folkpensionen.

 

Tjänstepension

Tjänstepension är en pension som arbetsgivaren betalar in för din

räkning. Tjänstepension som grundas på avtal mellan arbetsgivaren

och facket kallas för avtalspension.

 

TKA, se under totalkostnadsandel

 

Totalkostnad

Totalkostnad ska redovisas på ditt årsbesked från fondbolaget. Det är

den totala kostnaden i kronor som under föregående år har belastat

ditt fondinnehav. Totalkostnad består av fondförvaltningskostnad,

räntekostnad, övriga kostnader och skatt.

 

Totalkostnadsandel

Totalkostnadsandel (TKA) används för att beskriva en fonds totala

kostnad i procent av dess fondförmögenhet.

 

Traditionell försäkring

Synonym: Traditionell livförsäkring

I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur försäkringstagarnas

pengar ska placeras. Försäkringsbolaget måste följa

vissa placeringsregler och försäkringstagaren får en garanterad ränta.

Oftast lyckas försäkringsbolaget placera pengarna så att avkastningen

blir högre än den garanterade räntan. Överskottet delas då ut

till försäkringstagarna. Detta kallas återbäring.

 

Unit linked-försäkring, se fondförsäkring

 

Värdesäkring

Värdesäkring innebär att en pension, eller någon annan ersättning

som ska betalas ut, ändras med hänsyn till hur priser eller löner har

utvecklats. Vid sådana omräkningar används till exempel prisbasbeloppet

eller inkomstbasbeloppet.

Många förmånsbestämda tjänstepensioner är värdesäkrade.

 

Ålderspension

Ålderspension är en pension som kan börja betalas ut när man har

uppnått en viss ålder. Pensionsåldern är olika i olika pensionssystem.

 

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd betyder att allt eller en del av det man har

sparat ihop i en pensions- eller kapitalförsäkring betalas ut till

förmånstagare, om den försäkrade dör.

Om inget återbetalningsskydd finns, går pengarna från den dödes

försäkring till andra personer som sparar i samma sorts försäkring.

Detta kallas arvsvinst.

 

Återbäring

Återbäring är de extra pengar som, förutom det garanterade

försäkringsbeloppet, betalas ut från en traditionell pensions- eller

kapitalförsäkring.

 

Återbäringsränta

Återbäringsränta är en ränta som försäkringsbolaget bestämmer. Den

används för att fördela överskottet till de försäkringstagare som har

en traditionell pensions- eller kapitalförsäkring.

 

Nyheter för din plånbok
När lönar sig ett ISK med nya skattenivån?
När lönar sig ett ISK med nya skattenivån?
Ta CSN-lån för att spara?
Ta CSN-lån för att spara?
Laga punktering på bilen – Gör så här
Laga punktering på bilen – Gör så här

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.

Jämförs just nu
El
Rörligt pris, bor i lägenhet, 4000 kWh/år
  • Lägst årskostnad 4 453 kr
  • Högst årskostnad 10 732 kr
  • Att spara 6 279 kr

Jämför el

Compricers Expertpanel
Ställ din fråga gällande privatekonomi
Din fråga har blivit skickad till expertpanelen.

Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!