Kreditprövning

När en kund ansöker om en kredit är banken alltid skyldig att göra en kreditprövning. Regler angående kreditgivning finns i bl. a. Lag om bank- och finansieringsrörelse och i konsumentkreditlagen. En prövning går ut på att banken undersöker den kreditsökandes återbetalningsförmåga, dvs. hans förväntade möjlighet att betala ränta och amorteringar på den önskade krediten.

Varför gör man kreditprövning?
Det finns minst två skäl till att banken skall göra en kreditprövning. För det första vill man att kreditförluster skall undvikas så att insättarnas pengar skyddas och för det andra vill man försöka motverka att privatpersoner överskuldsätter sig i förhållande till sin återbetalningsförmåga. En kreditprövning ger också den kreditsökande vägledning så att han själv kan bedöma om han har ekonomiska förutsättningar att återbetala den sökta krediten.

Hur görs prövningen?
En låntagares betalningsförmåga ska vara avgörande för om en kredit ska beviljas (8 kap. 13 § Lag om bank- och finansieringsgrörelse samt 5a § konsumentkreditlagen 1992:830). Det finns emellertid inga uttryckliga regler i lagstiftningen om vad en kreditprövning skall omfatta. Av Finansinspektionens allmänna råd och Konsumentverkets riktlinjer framgår dock att en kreditprövning skall ske på ett omsorgsfullt och noggrant sätt. I normala fallet innebär det att banken bör undersöka en kreditsökandes inkomst, skuldsättning, borgensåtaganden, större regelbundna utgifter för t.ex. hushåll, bostad, underhåll och resekostnader.

Kreditupplysning
En bank bör även inhämta en sedvanlig kreditupplysning hos exempelvis Upplysningscentralen (UC). Av denna upplysning får banken information om bl. a. inkomst och förmögenhet, krediter med och utan säkerhet samt eventuella betalningsanmärkningar och skulder hos kronofogden.

Framtida betalningsförmåga
En kreditprövning skall även ta hänsyn till kredittagarens framtida betalningsförmåga och grundas på skriftligt underlag och/eller på tillförlitliga uppgifter i datamedia. Banken skall göra en kreditprövning även om säkerhet har lämnats för krediten.

Förenklad kreditprövning
I vissa fall kan banken göra en förenklad kreditprövning. Detta gäller bl. a. för kreditansökningar under ett halvt basbelopp eller när banken redan har så god kännedom om den kreditsökandes ekonomi att en kreditprövning bedöms vara överflödig.

Har man rätt att få låna?
En bank har aldrig någon skyldighet att bevilja en kredit även om den kreditsökande har återbetalningsförmåga och kan lämna en betryggande säkerhet för den sökta krediten. I de fall en kredit inte blir beviljad bör kunden få information om skälet till detta.

Säkerhet för lån
Förutom att låntagaren skall ha återbetalningsförmåga för krediten, krävs en betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen. Banken kan avstå från säkerhet om det anses obehövligt eller om det föreligger särskilda skäl.

Låntagarens ansvar i ansökan
Har kredittagaren lämnat felaktiga uppgifter om sin ekonomi eller borde ha insett att han saknade återbetalningsförmåga torde det inte vara möjligt för honom att invända att banken skulle ha brustit vid kreditprövningen. Om uppgift står mot uppgift om vad som inträffat är det banken som skall kunna visa att kreditprövningen gjorts korrekt.

Källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå


Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!

Jämförs just nu
El
Fast pris, bor i villa, 20000 kWh/år
  • Lägst årskostnad 42 210 kr
  • Högst årskostnad 63 890 kr
  • Att spara 21 680 kr

Jämför el