Ränteberäkning

Det finns inga lagregler eller andra bestämmelser som reglerar hur bankerna skall beräkna ränta eller vilken räntesats som skall tillämpas. Numera gäller fri räntesättning vilket innebär att varje bank själv avgör vilken ränta som skall tillämpas.

Hur beräknas ränta?
Vid utlåning beräknas ränta normalt på den skuld som kunden vid varje tillfälle har i banken. Ränta räknas från och med den dag lånet betalas ut till kunden och till och med den dag som amortering görs eller lånet slutligt löses. Räntan erläggs/ betalas vid förfallodag för ränta, vanligtvis vid slutet av månad eller kvartal. Vid utlåning gäller tumregeln att ju bättre säkerhet och därmed mindre risk för lånet desto lägre räntesats.

Vanliga begrepp
• Nominell ränta: Den årliga procentsats som räntan beräknas efter.
• Effektiv ränta: Låntagarens verkliga räntekostnad beräknad med beaktande av bl.a. nominell ränta samt uppläggnings- och aviseringsavgifter.
• Bunden/fast ränta: Räntan är bestämd för i avtalet angiven tid/period.
• Rörlig ränta: Räntan kan under avtalstiden ändras på i avtalet angivna grunder.
• Kassadag: Den dag som insättningen eller uttaget görs i kassan eller förs över till/från kontohavarens konto.
• Valutadag: Den dag som insättningen valuteras på kontohavarens konto. Valutadag är den dag som är utgångspunkt för ränteberäkning. Insättning genom automatisk överföring från en kunds konto i samma bank har vanligen valutadag lika med överföringsdag.
• Bankdag: Dag när banker i allmänhet har öppet.
• Saldo: Behållningen, dvs över- eller underskott på ett konto vid ett visst givet tillfälle.

Betalning av ränta
På skuldebrevet finns angivet när ränta skall betalas. Vanligtvis görs det en gång i slutet av varje månad eller kvartal. Alla inbetalda räntor redovisas till skattemyndigheten. Skatteavdraget innebär något förenklat att skatten minskas med 30 % av betalda räntor och den verkliga räntekostnaden blir därmed 70 % av de inbetalda räntorna.

Ränteändring
På krediter med rörlig ränta ändras räntesatserna normalt efter centrala beslut i banken. Ändring av räntesats kan vara generell, dvs för samtliga krediter av en viss typ eller med individuella avvikelser. Beslutade ändringar kungörs genom annonser i dagspressen eller genom skriftliga meddelanden till kunden. Om information om ränteändringen endast skett genom annonsering ska kunden dessutom erhålla ett särskilt besked om ändringen i samband med nästa avisering eller kontoutdrag. Den nya räntesatsen gäller fr.o.m. den dag som anges. Den gamla räntesatsen gäller följaktligen t.o.m. dagen före den angivna. Enligt konsumentkreditlagen krävs det för att kunna ändra räntan, att det av skuldebrevet framgå att banken har rätt att ändra räntan samt under vilka förutsättningar ändring får ske. På lån med bunden eller fast ränta kan räntesatsen endast ändras vid de avtalade ränteändringstidpunkterna.

Källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå

Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!

Jämförs just nu
Bilförsäkring
Trafikförsäkring, Bmw 320 i touring
  • Lägst årskostnad 11 520 kr
  • Högst årskostnad 11 520 kr
  • Att spara 0 kr

Jämför bilförsäkring