Lösen av bundna lån

Vid lån för bostadsändamål rekommenderas ofta kunden att ha bolån till bunden ränta. Därigenom elimineras ränterisken för kunden och det blir enklare att planera privatekonomin eftersom räntekostnaden är den samma vid varje räntebetalningstillfälle.

Har man lånat pengar till fast ränta måste man dock räkna med möjligheten att marknadsräntan kan falla eller stiga efter lånetillfället. Faller räntan innebär det att kreditgivaren i dagsläget ger ett motsvarande nytt lån till en lägre räntesats än vad som gäller för det gamla lånet. Att ta ett nytt lån skulle därmed bli "billigare" (ha lägre ränta) än det gamla lånet. Det finns då en möjlighet att förtidslösa lånet. Detta sker i praktiken genom att man antingen löser lånet med kontanter eller tecknar ett nytt lån till den nya lägre räntesatsen. Förtidslösen av lån blir också aktuellt vid en försäljning där köparen inte önskar ta över säljarens lån.

Kostar det att lösa lånen?
Kreditgivaren har vid lån med bunden ränta själv lånat upp motsvarande kapital till en ränta som är bunden under samma tid och som står i visst förhållande till den bundna utlåningsräntan (den ränta som kunden lånat till). Man säger att kreditgivarens upplåning "matchar" utlåningen tidsmässigt. Kreditgivaren har rätt att kompensera sig för den förlust som kan uppstå i och med att det inlösta lånet inte går att låna ut igen till samma höga ränta. Kreditgivarens merkostnader utgörs av ränteförlust och hanteringskostnader. Ersättningen kallas för ränteskillnadsersättning (RSE). Hade kreditgivaren inte rätt till ränteskillnadsersättning skulle den finansiella risken öka och därmed kräva en större marginal mellan utlånings- och upplåningsräntan. Denna ökade marginal hade på sikt drabbat även de låntagare som inte förtidslöser.

Hur gör man?
Är man intresserad av att lösa sitt lån i förtid bör man kontakta kreditgivaren och begära en uppgift om vad lånet skulle kosta att lösa i förtid och vad det skulle kosta att behålla det gamla lånet. Sedan bör man jämföra alternativen och välja det alternativ som man tror blir mest lönsamt. Den totala lånekostnaden för den räntebundna tiden blir på grund av ränteskillnadsersättningen i regel inte lägre om man löser lånet genom att teckna ett nytt lån. Däremot får man möjlighet att binda sina lån till en lägre ränta på längre tid.

Lönar det sig att förtidslösa?
Om detta blir lönsamt eller ej är helt beroende av den framtida ränteutvecklingen. Går räntan upp kan det bli lönsamt och olönsamt om räntan går ner. Man kan begära att få uppgift om hur beräkningen av ersättningen sker. Lämnar kreditgivaren uppgift om beräkningssättet, bör han stå fast vid detta beräkningssätt om lösen sker senast tio dagar därefter. Det finns olika sätt att finansiera ränteskillnadsersättningen. Det kan ske genom att låntagaren betalar med egna medel eller med ett lån från kreditgivaren. Kreditgivaren kan också vid omsättning kompensera sig genom att låta det nya lånet löpa med en något högre ränta. Vill låntagaren ansöka om en ny kredit till den nya lägre räntesatsen, skall kreditgivaren göra en ny kreditprövning. En kreditgivare har aldrig någon skyldighet att bevilja en kredit även om den kreditsökande har återbetalningsförmåga och kan lämna betryggande säkerhet för den sökta krediten. Det man betalar i ränteskillnadsersättning, får man göra avdrag för i deklarationen precis på samma sätt som för vanlig låneränta.

Källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå

Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!

Jämförs just nu
Bilförsäkring
Halvförsäkring, Renault z megane
  • Lägst årskostnad 2 807 kr
  • Högst årskostnad 7 704 kr
  • Att spara 4 897 kr

Jämför bilförsäkring