Korta tips
 • Deklarationen ska lämnas till Skatteverket senast 4 maj 2009.
 • Ansökan om skattereduktion för hushållsnära tjänster ska skickas separat till Västervik.
 • Kontrollera att du har fått alla kontrolluppgifter och att de är korrekta.
 • Skaffa dig en elektronisk legitimation hos din Internetbank så kan du deklarera på nätet.
 • 24 mars öppnar Skatteverket din individuella deklarationsinformation på nätet.
 • Redan nu kan du hitta bra information här på www.skatteverket.se/deklaration
 • Senast 14 april ska du ha fått din förtryckta deklarationsblankett skickad till dig.
 • Stäm av alla förtryckta uppgifter i din deklaration.
 • Om du gör några ändringar i din deklaration bör du göra en ny skatteberäkning.
 • Begär jämkning om du alltid får mycket pengar tillbaka varje år.
 • Betala in restskatt senast 30 april så slipper du betala ränta.Men på belopp över 20 000 kr har ränta tillkommit redan från och med 13 februari i år.
 • Passa på att se över hela familjens ekonomi. Har ni bästa ränta på sparande och bolån? Har ni tillräcklig buffert till oförutsedda och planerade händelser?
Nyheter i årets deklaration

Avdrag för resor med bil mellan bostaden och arbetet har höjts med 0,50 kr per mil. Avdrag för pensionssparande är sänkt till maximalt 12 000 kronor. Lånedator via jobbet värderas till 4 800 kronor per år. Arbetslös som fått a-kassa har rätt till avdrag för utgifter för att söka arbete. Nya regler vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning har införts. Avdrag för ökade utgifter för måltider och småutgifter begränsas nu till en månad. Fastighetsbeskattningen har förändrats på flera områden:
En kommunal avgift har ersatt fastighetsskatten.Ingen fastighetsskatt eller fastighetsavgift ska betalas på privatbostad i utlandet. Vid ägarbyte av en fastighet är det ägaren 1 januari som ska betala fastighetsavgiften. Har du uppskov efter vinst på fastighetsförsäljning får du betala ränta på uppskovet. Skatten på vinst vid försäljning av fastighet har höjts till 22 procent på vinsten. Reglerna för beräkning av uppskov med skatten vid försäljning av bostad har ändrats. Bostadsuppskov måste återföras till beskattning om ersättningsbostaden övergår till ny ägare genom arv, testamente, gåva eller bodelning. Vissa undantag för make, sambo och barn under 18 år. Pensionär kan få skattereduktion på fastighetsavgift som överstiger 4 procent av inkomst. Ansökan om skattereduktion för hantverkstjänster som du har köpt efter 8 december 2008 ska varken inkluderas i eventuell ansökan om hushållsnära tjänster avseende 2008 eller i Inkomstdeklarationen i maj 2009. Hantverkstjänsterna får du söka skattereduktion på nästa år dock senast 3 maj 2010. Blankett för ansökan kommer att finnas på www.skatteverket.se i slutet av maj 2009. Vill du ha pengarna tidigare kan du ansöka om förändrad beräkning av skatten det som tidigare kallades jämkning.Kontrollera dina uppgifter noga

Läs igenom deklarationsblanketterna noga. Notera att det kan finnas viktig text även på baksidan av dokumenten. Har du sparat alla årsbesked i en pärm eller mapp går det snabbt att stämma av de förtryckta beloppen med dina egna underlag. Skulle någon uppgift vara fel eller du vill lägga till något ändrar du till den korrekta uppgiften och noterar det under övriga upplysningar. Meddela även uppgiftslämnaren så att dina uppgifter blir korrekta nästa gång.Har du rätt till några avdrag p.g.a. tjänst?

Spara ev. kvitton för du måste kunna bevisa att du har haft utgiften och du kan endast få avdrag för utgifter som har direkt anknytning till ditt arbete.Resor till och från arbetet

Saknas allmänna transportmedel och du har mer än 2 km till arbetet eller om du har minst 5 km till arbetet och det klart framgår att du tjänar minst 2 timmar sammanlagt för fram- och återresan genom att använda bil eller motorcykel har du rätt till avdrag. Bilavdraget är 18,50 kr per mil om du kör egen bil. Har du rätt att göra avdrag för bil och har använt egen bil får du dra av utgifterna för trängselskatt. Har du förmånsbil är avdraget för bensindriven bil 9,50 kr per mil och för dieseldriven bil 6,50 kr per mil. Multiplicera det antal mil du kör per dag med antal dagar du har kört till jobbet. Multiplicera sedan antalet mil du kört med avdragsbeloppet per mil. Fyll i det totala beloppet. De första 8 000 kronorna är inte avdragsgilla så det beloppet drar Skatteverket sedan av.Tillfälligt arbete på annan ort

Har du haft tillfälligt arbete och övernattat på en ort längre bort än 5 mil från bostaden och inte fått traktamente av arbetsgivaren kan du göra avdrag enligt nedanstående.
 • en hemresa per vecka med billigaste färdmedel
 • faktiska merkostnader eller schablonavdrag på 105 kronor per dag den första månaden.
 • faktiska merkostnader för logi eller 105 kronor per natt. (Men har du inte haft någon bostadskostnad på arbetsorten medges inte avdrag för ökad logikostnad.)
Dubbel bosättning

Har du på grund av arbetet blivit tvungen att ha dubbel bosättning och övernatta på arbetsort som ligger minst 5 mil från hemmet kan du under vissa förutsättningar under max fem år för gift och sambo och max två år för ensamstående göra avdrag för följande:
 • en hemresa per vecka med billigaste färdmedel
 • faktiska merkostnader eller schablonavdrag på 63 kronor per dag den första månaden.
 • faktisk boendekostnad på arbetsorten (Kan du inte visa den faktiska bostadsutgiften finns ingen avdragsmöjlighet).
Övriga utgifter

Det är endast om du har haft utlägg på grund av ditt arbete och om arbetsgivaren inte har betalat dem som du kan göra avdrag för ”Övriga utgifter”. Skatteverket kräver att du har kvitto på alla utgifter du gör avdrag för. Fyll i hela beloppet som du har kvitto på så drar sedan Skatteverket av de första 5 000 kronorna som inte är avdragsgilla.Nytt för i år är att högst 12 000 kr är avdragsgillt vid pensionssparande

Högsta avdragsgilla belopp är i år sänkt till 12 000 kronor. När du i framtiden tar ut pengarna får du betala inkomstskatt på uttaget belopp och det är därför inte lönsamt för någon att pensionsspara mer än vad som är avdragsgillt. Men satte du in mer än 12 000 kronor under 2008, kan du dra av det beloppet i nästa deklaration, om det ryms inom ramen för det belopp som då är avdragsgillt. Sparar du på flera olika konton eller i flera försäkringar har du större flexibilitet när du vill ta ut pengarna.Utnyttja ränteavdrag

Räntor som betalats före årsskiftet och avser tiden fram till 31/1 2009 är avdragsgilla i deklarationen för 2008. Har ni ett gemensamt lån har banken fördelat räntan med hälften på var och en av er om ni inte har bett om någon annan fördelning. Om ni inte vill ha det så bör ni meddela banken vilken fördelning ni vill ha men ni kan redan nu ändra det själva i era deklarationer. Normalt sett spelar det ingen roll om ni drar hälften av räntorna var. Men har någon av er låg eller ingen inkomst är det bättre att den som har inkomster som det går att göra avdrag från, också betalar räntorna. Får någon av er ett underskott på över 100 000 kronor är det också bra att göra en omfördelning. På underskott upp till 100 000 kronor i inkomstslaget "kapital" får du en reduktion på skatten med 30 procent av detta underskott. Men på belopp över 100 000 kronor minskar reduktionen nämligen till 21 procent. Överskott d.v.s. inkomst av kapital såsom ränteinkomster, kapitalvinster och utdelningar beskattas med 30 procent.Har du sålt aktiefondsandelar är vinsten eller förlusten förtryckt på din blankett

Banken lämnar kontrolluppgift till Skatteverket om eventuell kapitalvinst eller kapitalförlust som du haft vid försäljning av aktiefondsandelar men du måste själv betala in eventuell skatt.Har du sålt aktier måste du fylla i blanketten K4

Skatteverket vet om du har sålt aktier och hur mycket du har fått betalt för dem men de vet inte vad du betalade för aktierna när du köpte dem. Den informationen måste du leta fram. Sparar du alltid köpnotor mm i en pärm är det lätt att hitta dem nu. Har du köpt aktier av samma aktieslag vid olika tillfällen måste du räkna ut ett genomsnittsbelopp som anskaffningsutgift även kallat omkostnadsbelopp. Har aktierna stigit mer än 400 procent kan det vara mer fördelaktigt för dig att använda schablonregeln som innebär att du i stället tar 20 procent av försäljningspriset som omkostnadsbelopp. Denna regel kan du också använda om du inte vet eller kan ta reda på det verkliga omkostnadsbeloppet. Deklarerar du via Internet är det enkelt att fylla i blankett K4. Du fyller bara i omkostnadsbeloppet så räknas kapitalvinst respektive kapitalförlust ut och förs automatiskt över till din Inkomstdeklaration. Gör du däremot en pappersdeklaration måste du själv fylla i kapitalvinst respektive kapitalförlust på Inkomstdeklarationen. Har du sålt andelar i aktiefonder med vinst eller förlust finns de beloppen förtryckta på din deklarationsblankett. Gör du en vinst eller förlust på aktier får du då stryka det förtryckta beloppet och lägga in totalbeloppet inklusive resultatet av din aktieförsäljning.Fastighetsskatten är ersatt av en kommunal avgift på max. 6000 kr för 2008

Taxeringsvärdet som är underlag för den kommunala fastighetsavgiften har Skatteverket i regel fyllt i på deklarationsblanketten. Avgiften är 0,75 procent på taxeringsvärdet dock maximalt 6 000 kronor för 2008. Nybyggda småhus med värdeår 1998 – 2002 får betala halv avgift, d.v.s. 0,375 procent av taxeringsvärdet. Nybyggda småhus med värdeår 2003 – 2007 slipper fastighetsavgift för 2008. Fastighetsavgiften i flerbostadshus är maximalt 1 200 kronor eller 0,4 procent av taxeringsvärdet för varje bostadslägenhet. För personer som har låg inkomst och är födda före 1942 eller tidigare eller som har haft sjuk- eller aktivitetsersättning under 2008 finns en begränsningsregel. Den innebär att de max ska behöva betala 4 procent av summan av sin beskattningsbara förvärvsinkomst och sitt överskott av kapital, dock minst 2 800 kronor. Skatteverket tar hänsyn till begränsningsregeln och fyller i korrekt belopp på slutskattsedeln.

Har du köpt eller sålt din villa eller bostadsrätt under året?

Här kan du läsa om försäljning av småhus SKV 379 och försäljning av bostadsrätt SKV 321. Även du som har sålt villa eller bostadsrätt kan deklarera via Internet. Den som äger villan 1 januari 2008 ska betala den kommunala avgiften för hela året. Om ingen tidpunkt för övergång av äganderätt anges i avtalet är det köpekontraktets datum som anses gälla för äganderättens övergång. Har du gjort en vinst ska du betala 30 procent i skatt på 22 trettionde delar av vinsten, d.v.s. 22 procent på vinsten.

Är vinsten högre än 50 000 kronor kan du i vissa fall söka uppskov med skatten

Du kan under vissa förutsättningar söka uppskov med skatten om vinsten på bostadsförsäljningen är högre än 50 000 kronor. Nya uppskov får maximalt vara 1 600 000 kronor. Beräkningen av uppskovsbeloppet vid köp av billigare ersättningsbostad har ändrats och beräknas nu som kapitalvinsten minskad med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden och ersättningen för ersättningsbostaden. Även du som har köpt en ersättningsbostad inom EES området kan få uppskov med skatten. Men alla som har uppskov får betala årlig ränta på uppskovet.Du får betala 0,501 procent i årlig ränta på hela uppskovet

En schablonintäkt på 1,67 procent av uppskovsbeloppet förtrycks i din deklaration vid inkomst av kapital. Det beloppet beskattas med 30 procent. Om du exempelvis har ett uppskov på 1 000 000 kronor får du betala 30 procent på 16 700 kronor d.v.s. 5 010 kronor i ränta på uppskovet vilket är 0,501 procent av 1 000 000 kronor. Kapitalvinstskatten är 22 procent på vinsten d.v.s. 220 000 kronor i detta exempel. Uppskovsräntan motsvarar därför en vanlig avdragsgill låneränta på 3,25 procent. För att slippa ränta är det möjligt att göra en frivillig återbetalning av uppskovsbelopp på minst 20 000 kronor från en försäljning av privatbostad. Men om vi får regeringsbyte i framtiden kanske uppskovsräntan tas bort, se denna artikel www.dn.se/opinion/debatt/vi-tanker-avskaffa-rantan-pa-uppskovet-med-skatten-1.823551Uppskovsbelopp måste i vissa fall återföras när en bostad övergår till annan

Om en bostad övergår till någon annan genom arv, testamente, gåva eller bodelning ska uppskovsbelopp återföras. Men undantag görs för övergångar i form av arv eller testamente till make, sambo eller hemmavarande barn under 18 år, samt bodelning med anledning av att ett äktenskap eller ett samboförhållande upphör eller att maken eller sambon dör.När du har gjort dina ändringar kan du göra en ny beräkning av skatten på Internet för att se om du måste betala in någon restskatt.Den 5:e maj börjar det att räknas dag för dag ränta på eventuell restskatt.


Kostnadsräntan som inte är avdragsgill, är f.n. 1 procent på belopp under 10 000 kronor. Det motsvarar en avdragsgill låneränta på 1,4 procent som räknas dag för dag. Mer information om räntan på skattekontot finns i broschyren SKV 408. Du får alltid minst 90 dagar på dig att betala skulden från det beslutsdatum som framgår av ditt slutskattebesked.Har du frågor

Frågor kan du ställa till Skatteverket som har mycket bra information på www.skatteverket.se/ och personlig telefonservice. Numera kan du även ställa frågor genom att skicka e-post. E-postadress till olika skattekontor hittar du på www.skatteverket.se/.Servicetelefon med talsvarstjänst för information och beställning av blanketter

Öppet dygnet runt 020 – 567 000 och www.skatteverket.se/Personlig service

0771 – 567 567, mån – tors 8.00 – 19.00, fre 8.00 – 16.00
från utlandet ringer du + 46 8 564 851 60
Från 27 april och t.o.m. 4 maj har Skatteverket utökade telefontider och öppet även lördag och söndag.Ansökan om skattereduktion för hushållsnära tjänster ska skickas till Västervik

Har du köpt och betalat hushållsnära tjänster under 2008 kan du nu ansöka om skattereduktion. Ansökan inklusive kopior på fakturor ska skickas till Skatteverket 593 85 VÄSTERVIK i god tid före 4 maj 2009. Det finns inte någon möjlighet att få anstånd med ansökan om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete, inte ens om du medgivits anstånd med din inkomstdeklaration. Har du haft hushållsarbete som förmån ska du inte skicka in någon ansökan. Underlaget för skattereduktionen framgår då av kontrolluppgiften och förtrycks på din deklarationsblankett.Har du köpt hantverkstjänster kan du ansöka om s.k. husavdrag 2010

Hantverkstjänsterna som du köpt efter 8 december 2008 får du söka skattereduktion på nästa år senast 3 maj 2010. Blankett för ansökan kommer att finnas på www.skatteverket.se/ i slutet av maj 2009. Här ser du en lista på vilka tjänster som ger rätt till skattereduktion:

www.skatteverket.se/skatter/rotavdrag.4.58a1634211f85df4dce80009465.html

Du kan också ansöka om förändrad beräkning av skatten det som tidigare kallades jämkning så får du tillgång till pengarna tidigare.
Passa på att se över familjens ekonomiska situation

Nu när du har en bild över hela din ekonomi bör du passa på att se över hela den ekonomiska situationen. Kanske börja spara till semestern och andra trevliga saker. Brukar du få pengar tillbaka på skatten och det ser likadant ut i år tycker jag att du ska begära jämkning eller ändrad beräkning av skatten som det numera heter. Men tänk på att bolåneräntan nu är mycket lägre och ser ut att bli det under hela detta år. Om du inte redan har gjort det tycker jag att du ska anmäla att du vill ha eventuell återbäring insatt direkt på ditt bankkonto.Lycka till!Ann-Sofie Magnusson

familjeekonom Ikano Bank