Insättningsgarantin innebär att staten ersätter de pengar du som kund har satt in på konton hos banker, kreditmarknadsföretag m.fl. Garantin gäller för insättningar på i stort sett alla typer av konton utom det individuella pensionssparandet. Postväxlar omfattas inte heller av garantin.

Om det institut där du har dina pengar skulle gå i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in, ersätter garantin insatt kapital och upplupen ränta upp till max 100 000 euro per person och institut. Vid beräkning av ersättningsnivån räknas beloppet i euro om till svenska kronor enligt gällande mittkurs den dag då insättningsgarantin träder in. Eftersom garantin är uttryck i euro blir den mindre värd för oss svenskar om euron försvagas. En starkt försvagad euro innebär ett lägre ekonomiskt skydd. Skulle, rent teoretiskt, eurosamarbetet kollapsa helt lär den svenska riksdagen med stor sannolikhet snabbt lagstifta så att garantin ändå utbetalas med ett värde som motsvarar dagens garanterade värde i kronor. Det beror på att insättningsgarantin är ett viktigt instrument för den finansiella stabiliteten och syftet är att vi konsumenter ska kunna känna oss trygga. Att garantin idag uttrycks i euro är för att inte konkurrensen ska snedvridas mellan institut inom EU för att de har olika insättningsgarantier bara för att de ligger i olika länder. Det överordnade syftet är dock den finansiella stabiliteten och tryggheten.


Maria Ahrengart
Privatekonom
Swedbank