Detta är inte enkelt att svara på eftersom det beror på om ni är bosatta och skattar i Sverige eller om ni anses vara bosatta i Portugal. Generellt kan man säga att ränteutgifter för en privatbostad är avdragsgilla för den tid bostaden har varit uthyrd via AirBNB. Det vill säga räntekostnaderna ni haft under de 180 dagarna som lägenheten varit uthyrd. De schablonavdrag som får göras från hyresinkomsterna innefattar inte ränteavdraget utan det är en separat kostnad som är hör samman med inkomstslaget kapital. Den del av räntekostnaden som är avdragsgill ska dras av som räntekostnad i inkomstdeklarationen.

För att ha rätt att dra av ränteutgifter under resterande period, dvs de dagar ni inte hyr ut måste ni ha andra inkomster som beskattas enligt Inkomstskattelagen. Är ni bosatta och har förvärvsinkomster i Sverige är det inget problem och ni kan göra ränteavdrag som vanligt så länge ni betalar tillräckligt med skatt så att det finns ett utrymme att dra av räntekostnaderna.

Skulle ni anses vara bosatta i Portugal och därmed vara begränsat skattskyldiga i Sverige kan ni välja att beskattas enligt Inkomstskattelagen (IL). För att en begränsat skattskyldig fysisk person ska få göra avdrag för ränteutgifter för de dagar ni inte hyr ut bostaden krävs dessutom att:

*Du är bosatt i en stat inom EES och att ränteutgifterna har betalats under den tid som du varit bosatt i en stat inom EES

*Ränteutgifterna inte har kunnat dras av i Portugal- Skatteverket anser att uttrycket "kunnat dras av" innebär att det inte finns någon valfrihet för dig att fritt fördela ränteutgifterna mellan hemlandet och Sverige. Om det har funnits en rätt att dra av ränteutgifterna i Portugal så har dessa kunnat dras av enligt IL.

*Ditt överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder ska uteslutande eller så gott som uteslutande utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige. Med uteslutande eller så gott som uteslutande menas minst 90 procent (42 kap. 1 § tredje stycket IL).

Om du är begränsat skattskyldig och väljer beskattning enligt IL ska inkomstdeklarationen innehålla de uppgifter som behövs för att avgöra om du uppfyller kraven för att få ovanstående avdrag. Detta kan t.ex. ske genom att du redovisar sina nettointäkter av förvärvsverksamhet i Sverige och utlandet samt lämnar intyg från behörig myndighet i utlandet. Du ska även visa vilka avdrag som har beviljats i hemlandet genom intyg från behörig myndighet där. Värt att notera är att skatteavtalet med Portugal upphör att gälla den 1 januari 2022.