Compricers bilförsäkringsundersökning 2021

Compricers bilförsäkringsundersökning 2021

Vi frågade 2002 personer från ett nationellt representativt urval bland män och kvinnor i åldern 18-80 år om deras bilförsäkringar.

1. Hur nöjd är du med ditt nuvarande försäkringsbolag?
 
2. Hur länge har du haft din försäkring hos ditt nuvarande försäkringsbolag?
 
3. Har du andra typer av försäkringar med det försäkringsbolag du har din bilförsäkring hos?
 
4. Vilken typ (omfattning) av bilförsäkring har du?
 
5. Har du någon gång bytt försäkringsbolag för din bil?
 
6. För hur länge sedan bytte du försäkringsbolag för din bilförsäkring?
 
7. Vid senaste tillfället du bytte försäkringsbolag för din bilförsäkring, vilket var den viktigaste anledningen till att du bytte?
 
8. Varför har du inte bytt försäkringsbolag för din bilförsäkring?
 
9. Vilken aspekt är viktigast för dig när du väljer en bilförsäkring?
 
10. Hur hittade du din nuvarande försäkring?
 
11. Hur stor är din kunskap kring bilförsäkringar?
 
12. Vet du vad skillnaden är mellan hel-, halv-, och trafikförsäkring?
 
13. Är du nöjd med försäkringsbolaget där du har din bilförsäkring?
 
14. Var du nöjd med skadehanteringen?
 
15. Hur stort förtroende har du för ditt befintliga försäkringsbolag?
 
16. Hur mycket betalar du för din bilförsäkring varje månad?
 
17. Är du nöjd med priset på din bilförsäkring?
 
18. Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande bilförsäkring med priser från andra försäkringsbolag?
 
19. Anser du att du kör bil bättre än genomsnittet av svenska bilförare?
 
20. Har du samma försäkringsbolag som dina föräldrar?
 

Sammanfattning:

⇨ 97 procent uppgav att de är ganska eller mycket nöjda med sitt försäkringsbolag.

⇨ 52 procent uppgav att de aldrig har bytt försäkringsbolag för sin bil.

⇨ Lägre pris (45 %) uppgavs vara den vanligaste anledningen till att våra respondenter bytte försäkringsbolag för sin bilförsäkring följt av Bättre villkor (14 %).

⇨ 65 procent av respondenterna i undersökningen svarade att de har andra försäkringar med försäkringsbolaget där de har sin bilförsäkring.

⇨ Bland de som uppgav att de har mycket bra kunskap om bilförsäkringar svarade 59 procent att de har bytt försäkringsbolag. Bland de som uppgav att de har dålig kunskap om bilförsäkringar svarade 23 procent att de har bytt försäkringsbolag.

⇨ 67 procent uppgav att de har en helförsäkring på sin bil.

⇨ 43 procent av respondenterna svarade “Jag sökte själv” på frågan hur de hittade sin nuvarande försäkring.

⇨ 35 procent av de tillfrågade har aldrig jämfört priset på sin nuvarande bilförsäkring med priser från andra försäkringsbolag.

⇨ 38 procent svarade att de anser sig köra bil bättre än genomsnittet. Endast 1 procent anser sig köra sämre. Högst självförtroende uppgav män mellan 18-35 år med en bil som kostar mer än 300 000 kronor sig ha. Det verkar som om ju dyrare bilar vi har desto bättre tror vi att vi kör.

 

1. Hur nöjd är du med ditt nuvarande försäkringsbolag?En majoritet (54 %) av de tillfrågade svarade att de är mycket nöjda med sitt försäkringsbolag. Endast drygt 3 procent svarade att de är något eller mycket missnöjda. Något fler kvinnor uppgav att de var mycket nöjda (57 %) jämfört med männen i undersökningen (51 %). 65 procent av de i den äldsta åldersgruppen uppgav att de var mycket nöjda med sin bilförsäkring att jämföra med 45 procent i den yngsta åldersgruppen.

 

 • Mycket nöjd: 54 %
 • Ganska nöjd: 43 %
 • Något missnöjd: 3 %
 • Mycket missnöjd: 0,5 %

 

2. Hur länge har du haft din försäkring hos ditt nuvarande försäkringsbolag?I undersökningen var det vanligast att ha haft sin bilförsäkring längre än 5 år (32%). 13 procent av de tillfrågade uppgav att de har haft sin försäkring mindre än ett år. 

 

 • Mindre än 6 månader: 11 %
 • 6-11 månader: 12 %
 • 1-2 år: 20 %
 • 2-5 år: 25 %
 • Längre än 5 år: 32 %

 

Hur länge har du haft din försäkring hos ditt nuvarande försäkringsbolag uppdelat på ålder?Ju äldre respondenterna var desto längre uppgav de att de har haft sin bilförsäkring. I åldersgruppen 56-80 år uppgav 54 procent att de har haft sin bilförsäkring i mer än 5 år, att jämföra med de i åldersgruppen (36-55 år) där 31 procent uppgav att de haft sin försäkring i mer än 5 år.
 

 

  18-22 år 23-35 år 36-55 år 56-80 år
Mindre än 6 månader: 19 % 13 % 12 % 7 %
6-11 månader: 25 % 21 % 11 % 5 %
1-2 år: 36 % 28 % 19 % 13 %
2-5 år: 15 % 28 % 27 % 21 %
Längre än 5 år: 4 % 10 % 31 % 54 %

 

3. Har du andra typer av försäkringar med det försäkringsbolag du har din bilförsäkring hos?65 procent av respondenterna i undersökningen svarade att de har andra försäkringar med försäkringsbolaget där de har sin bilförsäkring. 35 procent svarade nej på frågan.

Har du andra typer av försäkringar med det försäkringsbolag du har din bilförsäkring hos uppdelat på ålder?

Det var något vanligare att ha flera försäkringar i samma bolag för de i den äldsta åldersgruppen än för de i de yngre grupperna.
 

 

  18-22 år 23-35 år 36-55 år 56-80 år
Ja 63 % 64 % 61 % 70 %
Nej 37 % 36 % 38 % 30 %
 

 

4. Vilken typ (omfattning) av bilförsäkring har du?Att ha en helförsäkring var vanligast i vår undersökning då 67 procent av de tillfrågade svarade detta. 26 procent uppgav att de har en halvförsäkring och 7 procent uppgav att de har en trafikförsäkring.

Vilken typ (omfattning) av bilförsäkring har du uppdelat på ålder?

Undersökningen visar att ju äldre de svarande var desto vanligare var det att ha en helförsäkring. Trafikförsäkring var vanligast i den yngre åldersgruppen.
 

 

  18-22 år 23-35 år 36-55 år 56-80 år
Helförsäkring 51 % 61 % 67 % 73 %
Halvförsäkring 35 % 29 % 27 % 23 %
Trafikförsäkring 13 % 10 % 6 % 4 %

 

 

5. Har du någon gång bytt försäkringsbolag för din bil?En majoritet av respondenterna (52 %) i vår undersökning svarade att de aldrig har bytt försäkringsbolag för sin bil. 

Har du någon gång bytt försäkringsbolag för din bil uppdelat på kön?

Undersökningen visar att det var vanligare bland männen (54 %) att ha bytt försäkringsbolag för sin bil än hos kvinnorna (42 %).

Har du någon gång bytt försäkringsbolag för din bil uppdelat på ålder?

Undersökningen visar att ju äldre de svarande var desto vanligare var det att man har bytt försäkringsbolag.
 

 

  18-22 år 23-35 år 36-55 år 56-80 år
Ja 30 % 43 % 48 % 54 %
Nej 70 % 57 % 52 % 46 %


Har du någon gång bytt försäkringsbolag för din bil uppdelat på försäkringsbolag?

För de med en nuvarande bilförsäkring hos Svedea, Gjensidige och Moderna var det vanligast att ha bytt försäkringsbolag. För de med en nuvarande bilförsäkring hos Folksam, Volvia och Länsförsäkringar var det minst vanligt att ha bytt försäkringsbolag.
 

Svedea 82 %
Gjensidige 74 %
Moderna 73 %
ICA försäkring 73 %
Dina 63 %
Aktsam 58 %
IF 56 %
Märkesförsäkringbolag 50 %
Trygg-Hansa 50 %
Tre kronor via Swedbank 41 %
Folksam 38 %
Volvia 36 %
Länsförsäkringar 36 %


Har du någon gång bytt försäkringsbolag för din bil uppdelat på kunskapsnivåer?

Det finns en korrelation i vår undersökning mellan hur man uppskattar sin egen kunskap om bilförsäkringar (fråga 11) och om man har bytt försäkringsbolag: Ju bättre kunskap desto mer sannolikt att man har bytt försäkringsbolag. Bland de som uppgav att de har mycket bra kunskap om bilförsäkringar svarade 59 procent att de har bytt försäkringsbolag. Bland de som uppgav att de har dålig kunskap om bilförsäkringar svarade 23 procent att de har bytt försäkringsbolag.

 

Kunskap kring bilförsäkringar Andel som bytt försäkringsbolag
Mycket bra 59 %
Bra 55 %
Ganska OK 45 %
Mindre bra 34 %
Dålig 23 %


Har du någon gång bytt försäkringsbolag för din bil i relation till tendens att byta andra avtal?

I undersökningen frågade vi även om respondenterna har bytt elbolag, pensionssparande och bank. De som svarade att de bytt försäkringsbolag var också något mer benägna att även ha bytt andra privatekonomiska tjänster.
 

  Bytt försäkringsbolag
Bytt elavtal 57 %
Bytt pension 59 %
Bytt bank 55 %


 

6. För hur länge sedan bytte du försäkringsbolag för din bilförsäkring?27 procent av respondenterna i vår undersökning svarade att det var längre än 5 år sedan som de bytte försäkringsbolag för sin bilförsäkring. 28 procent svarade att de bytt försäkringsbolag mindre än ett år sedan.

 

 • Mindre än 6 månader sedan: 14 %
 • 6-11 månader sedan: 14 %
 • 1-2 år sedan: 21 %
 • 2-5 år sedan: 24 %
 • Längre än 5 år sedan: 27 %

För hur länge sedan bytte du försäkringsbolag för din bilförsäkring uppdelat på ålder?

Ju äldre respondenterna var desto längre sedan var det de bytte försäkringsbolag. 58 procent av respondenterna i den yngsta åldersgruppen svarade att de bytte försäkringsbolag för sin bilförsäkring för mindre än ett år sedan. Siffran sjunker sedan ju äldre respondenterna var. I åldersgruppen 56-80 år var det 45 procent som uppgav att det var över 5 år sedan de bytte bilförsäkring.
 

  18-22 år 23-35 år 36-55 år 56-80 år
< 6 mån 19 % 20 % 17 % 9 %
6-11 år 39 % 24 % 12 % 7 %
1-2 år 28 % 31 % 19 % 17 %
2-5 år 14 % 19 % 30 % 21 %
> 5 år 0 % 6 % 23 % 45 %


 

7. Vid senaste tillfället du bytte försäkringsbolag för din bilförsäkring, vilket var den viktigaste anledningen till att du bytte?“Lägre pris” (45 %) uppgavs vara den vanligaste anledningen till att våra respondenter bytte försäkringsbolag för sin bilförsäkring följt av “bättre villkor” (14 %).

 

 • Lägre pris: 45 %
 • Bilbyte: 11 %
 • Bättre villkor: 14 %
 • Rekommendationer: 3 %
 • Missnöjd med dåvarande försäkringsbolag: 6 %
 • Samlade försäkringar hos annat bolag: 12 %
 • Gav mig rabatter på andra tjänster: 6 %
 • Annan anledning: 2 %

Vid senaste tillfället du bytte försäkringsbolag för din bilförsäkring, vilket var den viktigaste anledningen till att du bytte uppdelat på kön?

“Lägre pris” och “bättre villkor” var något mer vanliga svar bland män än bland kvinnor samtidigt som “Samlade försäkringar hos annat bolag” och “Gav mig rabatter på andra tjänster” var mer vanliga svar bland kvinnor än män.

  Man Kvinna
 • Lägre pris
47 % 43 %
 • Bilbyte
11 % 11 %
 • Bättre villkor
17 % 12 %
 • Rekommendationer
3 % 4 %
 • Missnöjd med dåvarande försäkringsbolag
7 % 5 %
 • Samlade försäkringar hos annat bolag
9 % 15 %
 • Gav mig rabatter på andra tjänster
4 % 8 %
 • Annan anledning
1 % 3 %


Vid senaste tillfället du bytte försäkringsbolag för din bilförsäkring, vilken var den viktigaste anledningen till att du bytte uppdelat på ålder?

“Lägre pris” var den viktigaste anledningen till att de svarande bytte försäkringsbolag och det var den viktigaste anledningen för de i åldersgruppen 36-55 år (51 %) och den minst viktiga anledningen för de i den yngsta åldersgruppen 18-22 år (33 %).

  18-22 år 23-35 år 36-55 år 56-80 år
Lägre pris 33 % 38 % 51 % 45 %
Bilbyte 14 % 9 % 11 % 11 %
Bättre villkor 17 % 20 % 12 % 13  %
Rekommendationer 8 % 7 % 4 % 1 %
Missnöjd med dåvarande bolag 8 % 4 % 7 % 6 %
Samlade försäkringar hos annat bolag 8 % 15 % 7 % 14 %
Gav mig rabatter på andra tjänster 11 % 8 % 6 % 5 %
Annan anledning 0 0 2 % 3 %
 

8. Varför har du inte bytt försäkringsbolag för din bilförsäkring?​Den vanligaste anledningen till att våra respondenter inte har bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring uppgavs vara “Jag är nöjd med mitt försäkringsbolag” (70 %), följt av “Jag tror inte att jag kan få någon bättre försäkring” (21 %). 10 procent svarade att anledningen är att “Jag har inte orkat” och 11 procent svarade att “Det känns krångligt”.
 
 • Jag har inte orkat: 10%
 • Det känns krångligt: 11 %
 • Jag är nöjd med mitt försäkringsbolag: 70 %
 • Jag tror inte att jag kan få någon bättre försäkring: 21 %
 • Jag vill byta, men kan inte på grund av bindningstid: 3 %
 • Annat: 1.5%

Varför har du inte bytt försäkringsbolag för din bilförsäkring uppdelat på ålder

Svaret “Det känns krångligt” var vanligare ju yngre svaranden var och svaret “Jag är nöjd med mitt försäkringsbolag” var vanligare ju äldre svaranden var.
 

  18-22 år 23-35 år 36-55 år 56-80 år
Jag har inte orkat 10 % 14 % 12 % 4 %
Det känns krångligt 24 % 17 % 9 % 6 %
Jag är nöjd med mitt försäkringsbolag 59 % 66 % 70 % 77 %
Jag tror inte att jag kan få någon bättre försäkring 19 % 21 % 18 % 25 %
Jag vill byta, men kan inte på grund av bindningstid 6 % 3 % 3 % 1 %
Annat 0 % 0,4 % 3 % 2 %


 

9. Vilken aspekt är viktigast för dig när du väljer en bilförsäkring?​“Pris” var den aspekten som uppgavs som viktigast i vår undersökning (41 %) när det gäller val av bilförsäkring följt av “Bra och snabb service” (19 %).

 

 • Pris: 41 %
 • Bra och snabb service: 19 %
 • Villkor: 17 %
 • Att det är ett försäkringsbolag jag känner till: 13 %
 • Hög ersättning: 6 %
 • Etik och eller miljö: 2 %
 • Annan aspekt: 1 %

Vilken aspekt är viktigast för dig när du väljer en bilförsäkring uppdelat på kön?

Männen i vår undersökning svarade i högre grad (45 %) att “pris” är den viktigaste aspekten än kvinnor (37 %). Kvinnor angav “villkor” som något viktigare än män i undersökningen.
 

  Män Kvinnor
Villkor 15 % 19 %
Pris 45 % 37 %
Etik och/eller miljö 3 % 2 %
Att det är ett försäkringsbolag jag känner till 13 % 13 %
Bra och snabb service 18 % 20 %
Hög ersättning 5 % 7 %
Annan aspekt 0,5 % 1 %

Vilken aspekt är viktigast för dig när du väljer en bilförsäkring uppdelat på ålder?

De i de yngre åldersgrupperna uppgav “Etik och/eller miljö” som en viktigare aspekt än de i de äldre åldersgrupperna. “Att det är ett försäkringsbolag som jag känner till” var det flest i den äldre åldersgruppen som angav som svar (19 %).
 
  18-22 år 23-35 år 36-55 år 56-80 år
Pris 16 % 15 % 19 % 17 %
Bra och snabb service 39 % 41 % 48 % 35 %
Villkor  8 % 3 % 2 % 1 %
Att det är ett försäkringsbolag jag känner till 10 % 11 % 10 % 19 %
Hög ersättning 14 % 18 % 16 % 24 %
Etik och eller miljö 12 % 12 % 4 % 3 %
Annan aspekt 0,0 % 0,2 % 0,8 % 0,7 % 

10. Hur hittade du din nuvarande försäkring?​43 procent av respondenterna svarade “Jag sökte själv” på frågan hur de hittade sin nuvarande försäkring och det var också det vanligaste svaret följt av “Blev rekommenderad” (19 %). 11 procent uppgav att de “Använde en jämföreslesajt”.

 

 • Jag sökte själv: 43 %
 • Blev rekommenderad: 19 %
 • Fortsatte med den bilhandlaren erbjöd: 12  %
 • Använde en jämförelsesajt: 11  %
 • Försäkringsbolaget ringde: 4  %
 • Såg en annons: 3  %
 • Andra försäkringar i bolaget: 3  %
 • Annat: 2 %
 • Tidigare kund i bolaget: 1 %
 • Fackförbund: 0,5 %


Hur hittade du din nuvarande försäkring uppdelat på ålder?

Svaret “Jag sökte själv” är vanligare ju äldre de svarande är och “Blev rekommenderad” och “Såg en annons” är vanligare svar ju yngre de svarande är.

  18-22 år 23-35 år 36-55 år 56-80 år
Försäkringsbolaget ringde 4 % 5 % 4 % 3 %
Jag sökte själv 33 % 40 % 43 % 47 %
Fortsatte med den bilhandlaren erbjöd 10 % 11 % 12 % 12 %
Använde en jämförelsesajt 8 % 11 % 13 % 11 %
Blev rekommenderad 36 % 25 % 17 % 15 %
Såg en annons 9 % 5 % 3 % 2 %
Annat 0 % 3 % 8 % 10 %


 

11. Hur stor är din kunskap kring bilförsäkringar?​Det vanligaste svaret på frågan om hur stor kunskap du har kring bilförsäkringar var “Ganska ok” (44 %). 15 procent av de tillfrågade svarade “Mindre bra” eller “Dålig” kunskap och 41 procent svarade “Mycket bra” eller “Bra” på frågan.

 

 • Mycket bra: 11 %
 • Bra: 30 %
 • Ganska OK: 44 %
 • Mindre bra: 13 %
 • Dålig: 2 %


Hur stor är din kunskap kring bilförsäkringar uppdelat på kön?

Män svarade i större utsträckning (49 %) än kvinnor (32 %) att de har “Mycket bra” eller “Bra” kunskap kring bilförsäkringar.

  Män Kvinnor
 • Mycket bra
13 % 8 %
 • Bra
36 % 24 %
 • Ganska OK
40 % 48 %
 • Mindre bra
9 % 17 %
 • Dålig
1 % 3 %

Hur stor är din kunskap kring bilförsäkringar uppdelat på ålder?​

Svaranden i de yngre åldersgrupperna angav att de hade mycket bra eller bra kunskap kring bilförsäkringar i något högre grad än de i de äldre åldersgrupperna.
 
  18-22 år 23-35 år 36-55 år 56-80 år
 • Mycket bra
12 % 16 % 10 % 8 %
 • Bra
34 % 29 % 31 % 30 %
 • Ganska OK
38 % 39 % 44 % 50 %
 • Mindre bra
13 % 15 % 14 % 10 %
 • Dålig
 2 % 1 % 2 % 1 %


 

12. Vet du vad skillnaden är mellan hel-, halv-, och trafikförsäkring?​De flesta (89 %) uppgav att de vet eller har ganska bra koll på skillnaden mellan hel-, halv-, och trafikförsäkring.

 

 • Ja, jag vet vad den är: 41 %
 • Ja, jag har ganska bra koll: 48 %
 • Nej, jag har ganska dålig koll: 10 %
 • Nej, jag vet inte alls: 1 %


Vet du vad skillnaden är mellan hel-, halv-, och trafikförsäkring uppdelat på kön?

Män uppgav att de har bättre koll på skillnaden än kvinnor. 50 procent av männen svarade “ja, jag vet vad den är” och 32 procent av kvinnorna.

  Män Kvinnor
Ja, jag vet vad den är 50 % 32 %
Ja, jag har ganska bra koll 43 % 52 %
Nej, jag har ganska dålig koll 6 % 14 %
Nej, jag vet inte alls 0,5 % 1 %


Vet du vad skillnaden är mellan hel-, halv-, och trafikförsäkring uppdelat på ålder?​

Uppskattad kunskap runt skillnaden verkar öka något i de äldre åldersgrupperna.
 

  18-22 år 23-35 år 36-55 år 56-80 år
Ja, jag vet vad den är 33 % 37 % 41 % 46 %
Ja, jag har ganska bra koll 53 % 49 % 48 % 46 %
Nej, jag har ganska dålig koll 13 % 12 % 10 % 8 %
Nej, jag vet inte alls 1 % 2 % 1 % 0,1 %


 

13. Är du nöjd med försäkringsbolaget där du har din bilförsäkring?​En majoritet (54 %) av de tillfrågade svarade att de är mycket nöjda med sitt försäkringsbolag och hela 97 procent uppgav att de är ganska eller mycket nöjda. Endast knappt 4 procent svarade att de är något eller mycket missnöjda.
 

 

 • Mycket nöjd: 54 %
 • Ganska nöjd: 43 %
 • Något missnöjd: 3 %
 • Mycket missnöjd: 0,6 %

Är du nöjd med försäkringsbolaget där du har din bilförsäkring uppdelat på ålder?​

61 procent av de i den äldsta åldersgruppen (56-80 år) svarade att de är mycket nöjda med försäkringsbolaget där de har sin bilförsäkring, att jämföra med de i den yngsta åldersgruppen (18-22 år) där 39 procent svarade att de är mycket nöjda med sitt försäkringsbolag. Endast drygt 2 procent av de i den äldsta åldersgruppen svarade att de är något eller mycket missnöjda med sitt försäkringsbolag. Knappt 7 procent av de i den yngsta åldersgruppen svarade att de är något eller mycket missnöjda.
 
  18-22 år 23-35 år 36-55 år 56-80 år
Mycket nöjd 39 % 50 % 45 % 61 %
Ganska nöjd 54 % 44 % 51 % 37 %
Något missnöjd 6 % 5 % 4 % 2 %
Mycket missnöjd 0,8 % 0,6 % 0,3 % 0,4 %


Är du nöjd med försäkringsbolaget där du har din bilförsäkring uppdelat på försäkringsbolag?​

Bland försäkringsbolagen i undersökningen var de svarande mest nöjda med Svedea (74 %) följt av Länsförsäkringar (64 %) och Volvia (62 %). Minst nöjda i undersökningen var de som uppgav att de hade sin bilförsäkring hos Gjensidige (32 %) följt av Moderna (35 %) och Trygg Hansa (46 %).

 

 • Svedea: 74 %
 • Länsförsäkringar: 64 %
 • Volvia: 62 %
 • ICA försäkring: 61 %
 • Folksam: 58 %
 • Dina: 52 %
 • If: 52 %
 • Märkes Försäkringsbolag: 46 %
 • Trygg Hansa: 46 %
 • Moderna: 35 %
 • Gjensidige: 32 %

(Andel som svarade "mycket nöjd" i vår undersökning)

14. Var du nöjd med skadehanteringen?​I undersökningen svarade hela 94 procent av de som haft något försäkringsärende med sitt nuvarande försäkringsbolag att de var nöjda med skadehanteringen. 6 procent svarade att de inte var nöjda.

 

15. Hur stort förtroende har du för ditt befintliga försäkringsbolag?​92 procent svarade att de har mycket stort eller stort förtroende för sitt befintliga försäkringsbolag.
 • Mycket stort: 36%
 • Stort: 56 %
 • Inte så stort: 7 %
 • Inget alls: 0,5 %


Hur stort förtroende har du för ditt befintliga försäkringsbolag uppdelat på ålder?

Förtroendet uppges vara högt i alla åldersgrupper och är högst i den äldsta åldersgruppen där hela 96 procent svarade att de har mycket stort eller stort förtroende för sitt försäkringsbolag.

  18-22 år 23-35 år 36-55 år 56-80 år
Mycket stort 30 % 33 % 34 % 42 %
Stort 64 % 59 % 55 % 54 %
Inte så stort 6 % 7 % 10 % 4 %
Inget alls 0 % 0,8 % 0,4 % 0,3 %


 

16. Hur mycket betalar du för din bilförsäkring varje månad?​En majoritet (52 %) av de tillfrågade uppgav att de betalar under 500 kronor i månaden för sin bilförsäkring. 83 procent av alla tillfrågade uppgav att de betalar 1000 kronor eller mindre.

 

 

 • 0-500 kr: 52 %
 • 501-1000 kr: 31 %
 • 1001-1 500 kr: 9 %
 • 1 501-2 000 kr: 4 %
 • 2 001-2 500 kr: 2 %
 • Mer än 2 500 kr: 2 %

 

17. Är du nöjd med priset på din bilförsäkring?68 procent av de tillfrågade svarade ja på frågan om de är nöjda med sin bilförsäkring. 18 procent svarade nej och 14 procent svarade vet ej på frågan.

90 procent av de som svarade att de inte är nöjda med priset på sin bilförsäkring svarade att de är nöjda med sitt försäkringsbolag (fråga 13). 82 procent av de som svarade att de inte är nöjda med priset på sin bilförsäkring och som svarade att priset är det viktigaste för dem när de väljer försäkringsbolag svarade att de är nöjda med sitt försäkringsbolag.

 

18. ​Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande bilförsäkring med priser från andra försäkringsbolag?35 procent av de tillfrågade har aldrig jämfört priset på sin nuvarande bilförsäkring med priser från andra försäkringsbolag. 65 procent svarade att de har jämfört priset.

Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande bilförsäkring med priser från andra försäkringsbolag uppdelat på kön?

Män uppgav att de har jämfört priset i något högre grad (69 %) än kvinnor (61%). 

Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande bilförsäkring med priser från andra försäkringsbolag uppdelat på försäkringsbolag?

De som har sin bilförsäkring hos Dina, Gjensidige och ICA försäkring uppgav i större utsträckning att de någon gång jämfört priset samtidigt som de med sin försäkring hos Folksam, Märkesförsäkring och Volvia inte har jämfört i samma utsträckning.

 

 • Dina: 83 %
 • Gjensidige: 80 %
 • ICA försäkring: 78 %
 • Svedea: 77 %
 • Moderna: 73 %
 • If: 72 %
 • Länsförsäkringar: 64 %
 • Trygg Hansa: 63 %
 • Folksam: 61 %
 • Märkes Försäkringsbolag: 59 %
 • Volvia: 51 %

 

19. Anser du att du kör bil bättre än genomsnittet av svenska bilförarePå frågan om du kör bil bättre än genomsnittet svarade 99 procent att de kör bättre eller som medel. Endast 1 procent av de tillfrågade svarade att de kör sämre än genomsnittet.
 • Bättre: 38 %
 • Som medel: 61 %
 • Sämre: 1 %

Anser du att du kör bil bättre än genomsnittet av svenska bilförare uppdelat på kön?

Män uppgav i högre utsträckning (43 %) än kvinnor (32 %) att de kör bättre än genomsnittet.

  Män Kvinnor
Bättre 43 % 32 %
Som medel 55 % 66 %
Sämre 2 % 2 %

Anser du att du kör bil bättre än genomsnittet av svenska bilförare uppdelat på ålder?

Bäst självförtroende runt sin körning verkar de i åldersgruppen 23-35 år ha där 49 procent svarade att de kör bättre än genomsnittet. I åldersgruppen 56-80 år svarade 31 procent att de kör bättre än genomsnittet.
 
  18-22 år 23-35 år 36-55 år 56-80 år
Bättre 43 % 49 % 35 % 31 %
Som medel 55 % 50 % 62 % 68 %
Sämre 2 % 1 % 3 % 1 %

Högst självförtroende runt bilkörning uppgav de som kör en bil med märke BMW följt av Mercedes och Audi sig ha. Sämst självförtroende uppgav de som kör en Renault, Toyota och Hyundai sig ha. Det verkar som om ju dyrare bilar vi har desto bättre tror vi att vi kör.
 
  Bättre Som medel Sämre
BMW 55 % 43 % 2 %
Mercedes 49 % 50 % 1 %
Audi 49 % 49 % 2 %
Subaru 44 % 56 % 0 %
Mazda 43 % 53 % 3 %
Nissan 40 % 58 % 2 %
Volvo 38 % 61 % 1 %
Kia 38 % 58 % 4 %
SAAB 36 % 62 % 2 %
Peugeot 36 % 60 % 4 %
Citroen 35 % 65 % 0 %
Opel 33 % 67 % 0 %
Ford 32 % 67 % 1 %
Volkswagen 32 % 67 % 1 %
Skoda 31 % 69 % 0 %
Hyundai 30 % 68 % 2 %
Toyota 30 % 66 % 4 %
Renault 19 % 79 % 2 %


Högst självförtroende uppgav män mellan 18-35 år med en bil som kostar mer än 300 000 kronor sig ha. Av männen som körde en bil av märket BMW uppgav flest (65 %) att de kör bil bättre än genomsnittet. Av männen som kör en bil av märket Renault uppgav 42 procent att de kör bättre än genomsnittet.

 

20. Har du samma försäkringsbolag som dina föräldrar?18 procent av de tillfrågade svarade att de har samma försäkringsbolag som sina föräldrar och det var något fler kvinnor (19 %) än män (17 %) som svarade ja på frågan.
 • Nej: 46 %
 • Jag vet inte: 28 %
 • Ja: 18 %
 • Mina föräldrar hade ingen bilförsäkring: 7 %


Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Cint på uppdrag av Compricer under november månad 2021. Resultaten baseras på en onlinepanel med 2002 respondenter från ett nationellt representativt urval bland män och kvinnor i åldern 18-80 år. Siffrorna är avrundade vilket gör att de inte alltid summerar till 100 procent.

 

 

 

Läst klart? Dags att jämföra bilförsäkring!

Jämför bilförsäkringar och hitta en bra försäkring för din bil.

ABC123

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Säga upp din hemförsäkring – Så här gör du

1 minuts läsning

Säga upp en hemförsäkring Måste du säga upp din hemförsäkring vid en flytt? Vad är uppsägningstiden och hur gör du för att säga upp försäkringen? Oavsett om du ska flytta eller bara vill byta hemförsäkring finns...

Föregående artikel
Unga män med dyra bilar har bäst självförtroende när det kommer till bilkörning
1 minuts läsning