Normalt behövs inte bygglov så länge solcellsmodulerna placeras direkt på taket och i samma lutning som taket på en- och tvåbostadshus men det beror på var i Sverige du bor.

På Haninge Kommuns hemsida står följande:
Solfångare och solceller på tak finns inte omnämnt i Plan- och bygglagen, men kan tolkas som en utvändig ändring av byggnad inom detaljplanelagt område. I icke detaljplanelagt område utgör detta ej bygglovpliktig åtgärd. Även om lovplikt inte föreligger ska Plan- och bygglagens bestämmelser följas avseende anpassning till omgivningen, varsamhet och förvanskning.

(http://www.haninge.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Bygglov-och-anmalan/Fragor-och-svar/#Solfångare%20och%20solceller)

Om du har frågor kan du kontakta: stadsbyggnad@haninge.se


Joakim Ottander
Energiexpert Exibea AB / ELIQ