10 vanligaste frågorna om barnförsäkring

 

Behöver man en barnförsäkring?

Ja! Samhällets skydd är otillräckligt. Barn som pga handikapp inte kommer ut i arbetslivet får låg ersättning från samhället.

Om barnet blir långvarigt sjukt och inte kan delta i normal barnomsorg så kanske en förälder tvingas sluta arbeta - då kan föräldrarna få en årlig vårdkostnadsersättning.

Exempel på de ersättningar som kan betalas ut från samhället vid långvarigt vårdbehov:

 • 0-19 år: Försäkringskassan kan besluta om: Helt vårdbidrag, 8 542 kr/mån (102 500 kr/år) som är skattepliktigt. Kan betalas upp till dess barnet är 19 år.
 • Därutöver kan t ex bostadsbidrag (inkomstprövat), handikappersättning (max 2 358 kr/mån) betalas ut.

 • 19-29 år: aktivitetsersättning, 7 175 kr/mån - 8 029 kr/mån. (Beloppet stiger ju äldre barnet blir).

 • 30 år - 65 år: Sjukersättning, (både "tidsbegränsad sjukersättning" och "sjukersättning") max 16 400 kr/mån, som är skattepliktigt.

 

Kommunens barnförsäkring - räcker inte den?

Nej, den försäkring som gäller för alla barn som går på dagis, förskoleverksamhet eller skola gäller bara olycksfall, inte för sjukdomar. Det är faktiskt fler barn som för bestående men pga sjukdom än pga olycksfall. Därför bör du alltså välja en privat barnförsäkring som täcker både olycksfall och sjukdom. I många kommuner gäller kommunförsäkringen dessutom bara under verksamhetstiden och inte på fritiden. Ta reda på hur det förhåller sig i din kommun!

Det finns bolag som säljer olycksfallsförsäkringar som också innehåller ett mycket begränsat skydd för sjukdom och kallar dessa för barnförsäkringar - de motsvarar inte vad vi tycker att en barnförsäkring ska innehålla, men kan vara ett alternativ för barn som inte får en vanlig barnförsäkring.

 

Vad är det för skydd barnförsäkringen ska innehålla?

Konsumenternas Försäkringsbyrå tycker att av de olika ersättningar man kan få från barnförsäkringen så är invaliditetsersättningen och vårdkostnads- och sjukersättningen viktigast.

 • Invaliditetsersättningen är den som mest varierar beroende på vilket försäkringsbelopp du väljer. Ofta kan man välja på 10, 20, 30, 40 eller 50 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2008 är satt till 41 000 kronor. Om man har flera försäkringar kan invaliditetsbelopp betalas ut från många försäkringar för samma skada.

 

Man skiljer på medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Medicinsk invaliditet kan betalas ut om barnet får en bestående invaliditet till följd av en ersättningsbar händelse. Bolagen har då ett gemensamt tabellverk som fastslår att t ex en amputation av ett ben från knäet ger 12 procents invaliditet om protesen fungerar bra, blindhet ger 68 procents invaliditet och insulinbehandlad diabetes utan komplikationer ger 15 procents invaliditet, osv.

Ekonomisk invaliditet betalas ut om barnet får en bestående invaliditet pga sjukdom eller olycksfall och därför aldrig kommer ut i arbetslivet eller endast kan arbeta halvtid pga sitt handikapp. Då kan 100 eller 50 procents ekonomisk invaliditet utbetalas.

Ersättning vid långvarig sjukdom kan utgå i form av vårdkostnadsersättning som betalas ut till en förälder om barnet får ett långvarigt vårdbehov. Flera bolag betalar ut vårdkostnadsersättning till dess barnet fyller 16, 18 eller 19 år (beroende på bolag) när försäkringskassan beviljat vårdbidrag för barnet. Därefter kan barnet hos flera bolag få så kallad sjukersättning vid långvarig arbetsoförmåga till dess försäkringen upphör eller ekonomisk invaliditet kan fastställas.

 

Vad ska man tänka på när man ansöker om en individuell barnförsäkring?

Vid ansökan om en individuell barnförsäkring krävs att du fyller i en hälsoförklaring för barnet. Den består av ett antal detaljerade frågor om barnets hälsa.

Det är viktigt att fylla i hälsoförklaringen utförligt och sanningsenligt. Om uppgifterna är oriktiga kan det hända att du beviljas en försäkring, men om det sedan händer barnet något och du begär ersättning, så kommer bolaget att ta in gamla journaler. Om det i dessa framkommer att barnet varit sjukt eller skadat tidigare kan det vara en grund för bolaget att säga att försäkringen inte gäller och att ingen ersättning kan betalas.

Frågar bolaget i hälsoförklaringen om barnet varit hos läkare de senaste tre åren så ska du alltså ta med alla besök, även om de bara rört sig om en vanlig förkylning.

 

Bolagen hämtar in journaler om barnet - får de göra så utan tillstånd?

Nej, men på ansökan finns en fullmakt som du som förälder skriver under. Denna fullmakt ger försäkringsbolaget rätt att inhämta upplysningar från läkare och vårdinrättningar. Även journalanteckningar från barnavårdscentraler och skolhälsovård kan begäras in.

Det är bara om försäkringsbolagets riskbedömare finner anledning att få kompletteringar till de uppgifter du lämnat i ansökan, som de använder sig av fullmakten. De begär då in journaler för att få ett bättre underlag att bedöma risken. Försäkringsbolaget tar därefter ställning till ansökan och meddelar föräldrarna om de beviljar försäkringen

 • med normala villkor
 • eller med förhöjd premie
 • med undantagsklausul
 • eller avslår ansökan.

 

Vad kan jag göra om mitt barn inte får en försäkring?

De allra flesta barn får en försäkring. Men en del barn får ett erbjudande om försäkring med undantag för vissa sjukdomar eller till en högre premie, eftersom bolaget anser att de tillhör en grupp som utgör en högre risk. Sedan finns de några - ungefär 7 procent av alla som ansöker - som inte får någon försäkring alls. Får barnet ingen försäkring kan det finnas möjlighet att återkomma när barnet blivit äldre. En del av dem som ringer till Konsumenternas försäkringsbyrå efter att ha fått avslag har antingen ett barn som är för tidigt fött, har för låg födelsevikt eller är adoptivbarn. I takt med att kunskapen ökar och vården för barn med låg födelsevikt förbättras så bör rimligen möjligheten att få försäkring öka.

Försäkringsbolagen gör inte alltid samma riskbedömning, så får du avslag i ett bolag kan du ansöka om försäkring i ett annat bolag.

Om du har möjlighet att ansöka om en gruppförsäkring genom facket eller din arbetsgivare där du kan medförsäkra barnet, kan det vara ett bra alternativ.

När man ansöker om en gruppförsäkring behövs normalt inte någon hälsoförklaring. Men var medveten om att försäkringen ändå aldrig täcker händelser som inträffar innan försäkringen trätt ikraft. Du kan aldrig få ersättning för sjukdomar och skador eller för följder av sådana sjukdomar och skador som visat symptom innan försäkringen tecknades.

 

Vilka begränsningar har barnförsäkringarna (sjuk- och olycksfall)?

Alla barnförsäkringar innehåller begränsningar för medfödda sjukdomar. Länsförsäkringar, LRF Försäkring, Salus Ansvar, Skandia och Trygg Hansa erbjuder tilläggsförsäkringar som ger viss ersättning även vid medfödda sjukdomar.

 

När ska man försäkra barnet?

Ju tidigare desto bättre! Det är bra att teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt innan några problem har visat sig.

 

Många gånger är bolaget och försäkringstagaren oense om hur villkoret egentligen ser ut. Hur är det - kan bolagen ändra i villkoren efter att man har tecknat en försäkring?

Ja, barnförsäkringen är ett avtal som gäller för ett år i taget. Både villkor och premie kan ändras vid den årliga huvudförfallodagen. I dag kan de flesta barnförsäkringar behållas upp till barnet fyller 25 år. Men det kan naturligtvis ändras många gånger om innan de barn som nu är nyfödda fyller 25 år.

 

Vilken är den bästa barnförsäkringen?

Det är den vanligaste frågan Konsumenternas Försäkringsbyrå får när det gäller barnförsäkring. Det är viktigt att du själv jämför villkoren för att finna den som passar just dig och din plånbok. Som sades i början anser Konsumenternas Försäkringsbyrå att invaliditetsersättningen och vårdkostnadsersättningen är viktigast.

Ca 90 procent av alla invaliditetsersättningar som betalas ut ligger under 15 procents invaliditet - men kanske är det ändå oron för att barnet aldrig kommer ut i arbetslivet som är det viktigaste och då är den ekonomiska, ofta kallad förvärvsmässiga invaliditeten, som det är viktigast att titta på.

 

Sammanfattningsvis är det allra viktigaste:

 • se till att försäkringen gäller för både sjukdom och olycksfall.
 • fyll i hälsodeklarationen noga och fullständigt.
 • är dina barn fullt friska så kan du mycket väl byta barnförsäkring, men har de haft återkommande problem av något slag så tänk dig för.
 • gruppförsäkrings kan vara ett alternativ!

 

Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå

 

Hitta bästa barnförsäkringen idag!

Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!

Jämförs just nu
El
Fast pris, bor i lägenhet, 2000 kWh/år
 • Lägst årskostnad 915 kr
 • Högst årskostnad 1 888 kr
 • Att spara 973 kr

Jämför el

Senaste från Expertpanelen
2021-04-15

Fråga: Vilket pensionssparande kan passa min dotter som är 29 år?

Läs mer här

Nyheter för din plånbok
15 tips för dig som sparar i aktier [GUIDE]
15 tips för dig som sparar i aktier [GUIDE]
Hur ger jag bort ett hus och vilka globalfonder är bra?
Hur ger jag bort ett hus och vilka globalfonder är bra?
2020 års inkomstuppgifter registrerade hos UC
2020 års inkomstuppgifter registrerade hos UC

Nyhetsbrev
Få tips och råd samt aktuella ämnen om privatekonomi till din brevlåda varje vecka.

Nyhetsbrev
Tack för ditt intresse! Vi har mottagit din anmälan att få vårt nyhetsbrev.

Du kan såklart avanmäla dig när du vill.