Om du ska kunna påverka årets skattekostnad måste du se över och agera innan årsskiftet. Några saker som är viktiga att kontrollera innan nyår.


  • Många som sparar i aktier eller aktiefonder har under året fått se sitt sparkapital öka. Tänk på att du kan kvitta vinsten mot en förlust som tas fram under samma år. En kapitalförlust är enbart avdragsgill till 70 procent om den inte går att kvitta mot kapitalvinst som görs samma år. Du kan inte skjuta upp kvittningen till kommande år. Därför är det idé att kontrollera om du ska sälja något innan årsskiftet som har gått med förlust för att få kvitta fullt ut.


  • Se över fördelning av räntor så ingen av makarna får kapitalunderskott som överstiger 100 000 kronor. Över den gränsen är avdragseffekten bara 21 procent i stället för 30. Kontrollera att banken har rätt fördelning på lån så får Skatteverket korrekta uppgifter i samband med årsbeskedet. En förutsättning är att båda står för lånet.


  • Utnyttja avdragsrätten vid inbetalning till ditt privata pensionssparande före årsskiftet. I år är högsta avdragsgilla belopp för privatpersoner 12 000 kronor.


  • Om du har skattejämkning för nästa år, bör du kontrollera så att den inte ligger för högt nu när räntekostnaderna minskat kraftigt. Om den är för hög kan det innebära att du får restskatt.Några privatekonomiska förändringar under nästa år

Om alla förslag i budgetpropositionen går igenom, vilket är troligt, kommer följande ändringar att ske:

Ett fjärde steg i jobbskatteavdraget
Från årsskiftet ska ett fjärde steg i jobbskatteavdraget tas. Det innebär att personer med arbetsinkomst får behålla mellan 200-250 kronor mer varje månad. Regeringen räknar med att nästan samtliga arbetstagare har fått minst 1 000 kronor i skattelättnad varje månad, när alla fyra stegen är inräknade.
Personer med en arbetsinkomst på 20 000 per månad har totalt med alla fyra stegen fått en skattesänkning med cirka 1 500 kronor. Personer med inkomst på 30 000 konor per månad har fått cirka 1 750 kronor i lägre skatt per månad.

Skattesänkning för pensionärer
Höjt grundavdrag för pensionärer som fyllt 65 år. Skattelättnaden kommer att innebära cirka 100 kronor i månaden. Bromsen slår dock till och sänker pensionerna med 3 procent.

Högre studiemedel och höjt fribelopp
Studenter får totalt 430 kronor mer per månad. Bidragsdelen höjs med 40 kronor medan lånedelen höjs med 390 kronor. På grund av att prisbasbeloppet sänks nästa år kommer samtidigt studiemedlen att sjunka. Det innebär att höjningen blir cirka 350 kronor per månad när sänkningen är borträknad. Samtidigt höjs expeditionsavgiften med 20 kronor till 120 kronor per år och påminnelseavgiften ökar med 80 kronor till 200 kronor.

Fribeloppet som är den gräns för hur stor arbetsinkomst studenten kan tjäna innan studiemedlen sänks, höjs med 30 000 kronor per år. Fribeloppet föreslås bli 136 400 kronor per år.

Höjt bostadstillägg
Personer med sjuk – eller aktivitetsersättning får höjt bostadstillägg. Dels genom att höja andelen av bostadskostnaden som ersätts från 91 till 93 procent. Dels genom att höja gränsen för hur hög bostadskostnad som tillägget räknat på.

Räntorna
Låneräntorna har under 2009 sjunkit kraftigt och ligger idag på historiskt låga nivåer. Räntorna kommer under 2010 att öka och efter den första höjningen kommer räntorna att höjas relativt brant uppåt. Hushållens extrautrymme i privatekonomin på grund av lägre räntekostnad kommer därför successivt att minska.

Fastighetsavgiften
Maximala fatighetsavgiften höjs från 6 362 till 6 387, den styrs av inkomstbasbeloppet. Vilket höjs under nästa år med 200 kronor till 51 100.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar