I jämförelse med andra europeiska länder så har Sverige ett stabilt ekonomisk läge. Men eftersom vi är ett litet och exportberoende land så påverkas vi naturligtvis av de andra länderna och deras ekonomi. Om Grekland kommer att lämna euron utan att tillräckliga åtgärder är vidtagna för att ta om hand spridningsriskerna så kommer sannolikt börser gå ner, räntor stiga i länder med stora skuldproblem men falla i länder som ses som trygga hamnar. Sverige står sig stabilt i sammanhanget och ses just som en trygg hamn på grund av våra sunda statsfinanser. Svensk ekonomi är dock en liten öppen ekonomi som är starkt exportberoende, varför tillväxten sannolikt blir sämre till följd av minskad efterfrågan från vår omvärld.
Sveriges relativt gynnsamma position i världen gör dock att vi kan möta en djupare kris med både penning- och finanspolitiska lättnader.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar