Det enklaste sättet att få tillbaka pengarna är att du kontaktar Kronofogden och ansöker om betalningsföreläggande. Då kommer personen att informeras av Kronofogden och få möjlighet att bestrida skulden. Bestrids inte skulden, blir skulden fastställd och Kronofogden börjar arbeta med att driva in den. Bestrids skulden kommer du att informeras om detta och då få frågan om du vill ta ärendet vidare till domstol. Normalt när man har ett skriftligt skuldebrev är det inte särskilt troligt att motparten väljer att bestrida skulden. Skulle motparten ändå bestrider skulden, är skuldebrevet ditt bevis.

I ditt fall är det viktigt ändå att beröra preskriptionstiden. Huvudregeln är att skuldebrev liksom andra fordringar preskriberas efter tio år, förutsatt att det inte skett något preskriptionsavbrott (och att det inte är en sådan slags fordran som räknas upp i 2 § andra stycket preskriptionslagen). Därför är det viktigt att du ser till att dokumentera din kommunikation kring skuldebreven med din son, det är ditt bevis för att du har påmint om skulden eller att han har erkänt den till dig trots att det gått över 10 år. Enligt 5§ preskriptionslagen avbryts preskription genom att:

1. Gäldenären (din son) utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären (dig).

2.gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord