Det här är säkert en fråga som många brottas med. Man vill ju inte att barnen i ett hushåll ska få olika behandling, rent humant, men hur långt är det rimligt att gå? Om ekonomiska förutsättningarna är olika för barnens föräldrar kan det också lätt uppstå förväntningar och krav som leder till osämja.

I föräldrabalken står det att underhållsskyldig förälder som barnet inte bor ihop med ska stå för underhåll för sitt barn. Till den del barnet inte kan få underhåll från den personen finns en underhållsskyldighet för den som varaktigt bor ihop med barnet och barnets förälder. Under förutsättning att styvföräldern och biologiska föräldern då är gifta med varandra eller har barn ihop. Vilket innebär att ni i så fall har en slags kompletterande underhållsskyldighet för varandras barn.

Men normalt betalar ju Försäkringskassan underhållsstöd om den andra föräldern inte gör det, vilket gör att lagtexten kanske inte är så lätt att luta sig mot, även om den ger en riktlinje.

Ylva Yngveson
Privatekonom
Swedbank